சிம்பு எடுத்த அதி ரடி முடிவு..!! இவங்களே பண் ணும்போது நான் பண்ண மாட் டேனா.? இந்த முடிவை பார்த்து கொண் டாடும் ரசிகர்கள்..!!

3,002

சி னிமாவிற்கு   தன்னுடைய   வா ழ்நாள்   முழுவதும்   அர்ப்ப ணித்தவர்   என்று சொன்னால் அது கமலஹாசன் தான். இவர் தன்னுடைய   குழ ந்தை   பருவத்தி லிருந்து   சி னிமாவிற்கு   என்று தன்னுடைய   வா ழ்நாள்   மு ழுவதும்   அர் ப்பணித்து ள்ளார். மேலும், இவர்   த மிழ்   சி னிமாவில்   பல   தொழி ல்நுட்ப   கரு விகளை   கொண்டு   சேர் த்தவர்   என்று கூட   சொல் லலாம்.

 

அந்த வகையில் இவரை போன்று   குழ ந்தை   பருவத்தி லிருந்து   தனது   வா ழ்நாள்   முழுவதும்   சி னிமாக்கு   என்று   அர் ப்பணி த்தவர்   நடிகர் சிம்பு. இவர்   குழ ந்தை   நடிகராக   அறிமு கமாகி   ஏரா ளமான   திரைப்பட ங்களில்   நடித்து ள்ளார். இவரு க்கென்று   ஒரு தனி ரசிகர்கள் பட்டாளமே இருந்து   வருகி ன்றது.

 

இவர்   ஏரா ளமான   வெற்றி படங்களை கொடுத்து கொண்டு இருந்தார். அதன் பிறகு ஒரு சமயத்தில் பெரிதாக பட   வா ய்ப்புக ள்   எதுவும்   கிடை க்காமல்   பல   சர் ச்சைக ளிலும்   சி க்கிக்   கொண்டு இருந்தார். அந்த வகையில் மீண்டும் மாநாடு என்ற   திரைப்ப டத்தின்   மூல மாக   சி னிமாவுக்கு   ரி-என்ட்ரி   கொடுத் துள்ளார்.

 

அதன் பிறகு இவருக்கு டாக்டர் பட்டம் பல பட   வா ய்ப்புக ள்   விளம்ப ரங்கள்   பிக் பாஸ்   நிகழ் ச்சியை   தொகு த்து   வழங்கும் என்று   அடு த்தடு த்து   வர   தொடங் கியிரு ந்தது. இப்படி நிலையில் இயக்குனர் கௌதம் வாசுதேவ மேனன்   இயக்க த்தில்   நடிகர் சிம்பு நடிப்பில்   சமீப த்தில்   வெளிவந்த   திரை ப்படம்   தான் வெந்து தணிந்தது காடு

 

இந்தத்   திரை ப்படம்   வெளிவ ந்து  பெரிய அளவு சிம்புவுக்கு வசூல்   ரீதி யாகவும்   விம ர்சனம்   ரீதியா கவும்   வரவேற்பு பெற்றது. இப்படி ஒரு நிலையில் நடிகர் சிம்பு   சமீப த்தில்   தனது   சம்ப ளத்தை   அதிக ப்படு த்தி   உள் ளதாக   தகவ ல்கள்   வெளியாகி உள்ளது. மேலும், இவர்   நீ ண்ட   கால மாக   வெற் றிப்   படம்   இல் லாத   காரண த்தினால்

 

சமீபத்தில் மாநாடு மற்றும் விந்து தனித்தது காடு இந்த   திரைப்ப டங்கள்   வெற் றியை   கொடு த்தது. மேலும், எனக்கு பின்னால் வந்த ஜூனியர்கள் கூட அவருடைய   சம்ப ளத்தை   அதிக ப்படுத்தி   விட் டார்கள் நாம் ஏன்

 

இன்னும்   சம்ப ளத்தை   அதிக ப்படுத் தவில்லை   என்று நினைத்து தற்பொழுது 3.30 கோடி தன்னுடைய   சம்ப ளத்தை   உயர் த்தி   உள்ளார். நல்ல சிம்பு நீதான் என்னுடைய   ஆ ட்டமே   ஆர ம்பம்   என்று சொல்லும் வகையில் இந்த தகவல் தற்பொழுது   வெளி யாகி   உள்ளது…

 

Comments are closed.