இந்த நடிகை யையும் விட்டு வைக்காத பயில்வான்..!! நடிகை பற்றி கே வலமா க விம ர்சித்த பயில்வான்..!!

17,968

விஜய்  தொலைக்கா ட்சியில்   தற்பொழுது பிக் பாஸ் என்ற   நிகழ் ச்சி   பிரப லமாக   ஓடிக்கொண் டிருக் கின்றது. அந்த வகையில் தற்பொழுது 6 சீசன்   கிட்ட த்தட்ட   ஐம்பது நாட்கள் கடந்து விட்டது. இந்த சீசன் ஆரம்பம்   முத லிலேயே   தற்போது வரை   ஏரா ளமாக   சண் டைகள்   வந்து   கொண்டிரு க்கின்றது. அதேபோன்று ஒரு சிலர்   கா தலி லும்   இருந்து   வந்துள்ளா ர்கள்.

 

அதில் அசல்   கோ ளா று   வெளியே போனார். அதனைத் தொடர்ந்து தற்பொழுது கதிர், ராம்   போன் றவர்கள்   கா தல்க ளை   வீசு வதாக   கூறப்ப டுகி ன்றது. மேலும், சீரியல்   மூ லம்   பிரப லமானவ ர்தான்   நடிகை ரட்சிதா என்பவர். இவரே ராபர்ட் மாஸ்டர் என்பவர்   கா தலிபா தாக   சில தகவல்கள் வெளியாகி   கொண் டிருக்கி ன்றது.

 

அந்த வகையில் அவர் ரட்சிதாவிடம் நடந்து   கொ ள்ளு ம்   சில வீடியோக்களும் வெளியிட்டு   வருகின் றார்கள். இந்த வகையில் பயில்வான் ரங்கநாதன் பிக் பாஸ் வீடியோவை பார்த்து சில தகவல்களை   வெளி யிட்டுள் ளார். ராபர்ட் மாஸ்டர் என்பவர் பிரபுதேவாவின்   அசி ஸ்டெ ண்டாக   பணியா ற்றி   வந்துள்ளார்.

 

இப்படி ஒரு நிலையை ராபர்ட்   மா ஸ்டரு க்கு    வய துக்கு   வந்த ஒரு   மக ள்   இருக் கின்றார். இப்படி நிலையில் இவரை அப்பா என்று கூட   அழைத்த தில்லை   என்று கூறியுள்ளார். மேலும், ராபர்ட் மாஸ்டர் வனிதாவுடன்   தொட ர்பி ல்   இருந்தார். அதன் பிறகு இவர்கள்   தி ரும ணம்   செய்யப்   போகின் றார்கள்   என்று கூறி

 

அதன் பிறகு இது   படத்தி ற்கான    பிரமோஷன் என்று   சொல் லிவிட்டா ர்கள். இப்படி ஒரு நிலையில் ரட்சிதாவுக்கு இவர்   கா த ல்   வலை வீசி வருகின்றார். ஆனால், ரட்சிதா அதையும்   மறு த்துக்கொ ண்டு   வந்துள்ளார். இப்படி நிலையில் நீ எனக்கு   த ங்கையாக   இருந்தா என் கையில்   மு த்தம்   கொடு என்று   கேட்டு ள்ளார்.

 

அதற்கு மற்றொரு நடிகை   மு த்தம்   கொடுத்து விட்டார். ஆனால், ரட்சிதா அதை   செய்யவி ல்லை   தனது   கணவ ருக்கு   கூட   கொடுத் ததில்லை   என்று கூறி உள்ளார். மேலும், அவருடைய மனதில் ஒன்றும் இல்லை என்றால் கையில் முத்தம்   கொடுத் துவிட்டு   போகி ற   இருக்கலாம்.ஆனால் அவரது   செய் யவில்லை.

 

மேலும், இவர்கள் இருவரும்   ஜெயி லுக்கு ள்   இருக்கும் பொழுது கூட ராபர்ட் மாஸ்டர் ரட்சிதாவை செல்லம், தங்கம், பட்டு என்று கூறியுள்ளார். அப்பொழுது அவர் நினைத்து இருந்தால் கூட அதை எல்லாம்   மறு த்திருக்க லாம். இது எல்லாம் அவருடைய   க ணவர்   பார்த்துக்   கொண்டி ருப்பார்  என்று கூட தெரியாமல் இவர் இப்படி   செய்கி ன்றார்   என்று சமீபத்தில் பயில்வான் ரங்கநாதன் நடிகையை   தி ட்டி   திரித்து ள்ளார்…

 

Comments are closed.