நான் சி னிமாவை விட்டு போக முதல் கார ணமே இந்த நடிகர் தான்..!! இவர் எனக்கு இப்படி எல்லாம் தொ ல்லை கொடு த்தார்..!! அதிர் ச்சி தகவலை வெளியிட்ட நடிகை..

93,754

சி னிமாவை   பொறு த்தவரை   ஒரு   காலகட் டத்தில்   பிரபல நடிகையாக   திகழ் ந்தவர்கள்   கூட அதன்பிறகு சரியான   வா ய்ப்பு   கிடைக் காமல்   சி னிமாவை   விட்டு விலகி   விடுகின் றார்கள். அந்த வகையில் 90   காலக ட்டத்தில்   தனது நடிப்பின்   மூ லம்   பலரின்   கவர் ந்து   வந்தவர்தான் நடிகை ரஞ்சிதா. பிரபல நடிகர்களுடன் நடிக்கும்   வா ய்ப் பு   இவருக்கு

 

அந்த   காலகட் டத்திலேயே   கிடைத்தது. அதனை சரியாக   பய ன்படு த்திக்   கொண்டு தனக்கென ஒரு   அ ங்கீகார த்தை   ஏற்ப டுத்திக்   கொ ண்டார். மேலும், இவர்    கி ளா ம ரா ன   பாடல் வந்தாலும் அதில்   தய ங்காமல்   நடித்து ரசிகர்களே   கவர் ந்து   கொண் டிருந்தார்.

 

மேலும், இவர்   நா டோ டி   தென்றல் என்ற படத்தின்   மூல மாக த்தான்   சினிமா வுக்குள்   அறிமுக மானார். அந்த திரைப்படத்தை பிரபல இயக்குனர் பாரதிராஜா என்பவர்   இயக்கியு ள்ளார். மேலும், இவர் பல   திரைப்பட ங்களில்   நடிகையாக நடித்த மட்டும் இல்லாமல்   கெ ஸ்ட்   ரோல் ஆகும் நடித்து   வந்து ள்ளார்.

 

இதனை தொடர்ந்து ஒரு   காலகட்ட த்திற்கு   பிறகு இவர்   நி த்தியான ந்தாவுடன்   இணைந்து விட்டார். மேலும், இவர் அர்ஜுன் உடன் இணைந்து   க ர்ணா   என்ற   திரைப்ப டத்தில்   நடித்தி ருப்பார். அந்தப் படத்தின் பொழுது அர்ஜுன் என்னிடம்   உட ல்   ரீ தியா க   பல   தொ ல் லைக ள்   கொடுத்து ள்ளார்   வேறு   வ லியில் லாமல்   தான்

 

நான்   சி னிமாவை   விட்டு    வில கினேன்   என்று அர்ஜுன் மீது   ப ழி   சும த்தி   உள்ளார். ஆனால், பயில்வான்   ர ங்கநாதன்   இது   மு ற்றிலு மாக   மறு த்துள் ளார். மேலும், நடிகர் அர்ஜுன் நடிகையின்   ஒ ப்புத ல்   இல் லாமல்   தொ டக்கூ ட   மாட் டார்  நடிகர் அர்ஜுனுக்கு   ஆ தரவா க   பேசியு ள்ளார்…

 

Comments are closed.