முன்னணி நடிகருடன் கா தலில் விழுந்த நடிகை நதியா..!! இவர்கள் சேராமல் போக இதுதான் காரணமா.? புகைப்ப டத்தை பார் த்து இந்த நடிகரா என்று ஷாக் காகும் ரசிகர்கள்..!!

98,730

த மிழ்   சினிமாவில் ஒரு   காலக ட்டத்தில்   பிரபல நடிகையாக   திக ழ்ந்து   வந்தவ ர்களுடன்   தி ருமண த்திற்கு   பிறகு சினிமா வேண்டாம் என்று   ஒது ங்கி   விடுவா ர்கள். அப்படி   ஒதுங்கி யவர்   தான் நடிகை நதியா என்பவர். இவர் பல ரசிகர்களின் கனவு   க ன்னி யாக   அந்த   காலகட் டத்தில்   திகழ் ந்து   வந்துள்ளார். மேலும், இவர்   த மிழ்   சி னிமா   வருவ தற்கு   முன்பாக   மலை யாள   சி னிமாவில்   தான்   அறிமுகமானார்.

 

அதன் பிறகு 1985 ஆம் ஆண்டு வெளிவந்த பூவே   பூச்சூ டவா   என்ற   திரைப்ப டத்தின்   மூ லம்   த மிழ்   சினிமாவுக்குள்   தவிர் க்க   முடியாத நடிகையாக   திக ழ்ந்து   கொண் டிருக்கி ன்றார். இவர் தமிழ்   மட்டும ல்லாமல்   மலை யாளம், தெலுங்கு போன்ற பலமொழி   திரைப்பட ங்களில்   நடித்துக்   கொண்டி ருந்தார்.

 

அதன் பிறகு   தி ரும ணம்   செய்து கொண்டு தன்னுடைய   குடும்ப த்தை   கவனி த்துக்   கொண்டு வந்துள்ளார். இவர்களுக்கு இரண்டு   பெ ண்   குழ ந்தைக ள்   உள்ளனர். அவர் அதன் பிறகு நடிகர் ஜெயம் ரவி நடிப்பில் வெளிவந்த எம் குமரன் சன் ஆப் மகாலட்சுமி என்ற   திரைப்ப டத்தின்   மூ லம்   த மிழ்   சினிமா குழு மீண்டும் ரி-என்ட்ரி   கொடுத்து ள்ளார்.

 

இப்படி ஒரு நிலையில் நடிகை நதியாவை பற்றி சில தகவல்கள் வெளியாகி உள்ளது. அது   எ ன்னவெ ன்றால்   சி னிமாவில்   கதாநா யகனாக   நடித்த சுரேஷ் என்பவருடன் நட்பு   ரீதி யாக    பழ கிக்   கொண் டிருந்தா ர்கள். அதன் பிறகு இவர்கள் நாளடைவில் அது   கா த லா க   மாறிவி ட்டது. மேலும் இவர்களது இந்த   கா த ல்   விஷயம்

 

சி னிமாவில்   பெரிய அளவு   ப ரபர ப்பாக   பேசப்ப ட்டது. அதன் பிறகு   எ ன்னவா னது   என்று   தெரியவி ல்லை. தி டீரெ ன்று   நடிகை நதியா வேரு ஒருவரை    தி ரும ணம்   செய்து கொண்டு விட்டார். இந்த தகவல் தற்பொழுது பல   ஆண்டுக ளுக்குப்   பிறகு ஒரு   பேட் டியில்   கூறியுள் ளார்கள். இந்த தகவல் தான் தற்போது   இணை யத்தில்   வைர ளாகி   வருகி ன்றது…

 

Comments are closed.