பதவி க்காக இப்ப டியெல் லாமா நடந்து கொ ள்வது.? இளையராஜாவை வெறு க்க தொடங்கிய மக்கள்..!! அவர் அப்படி என் னதான் செய்தார் தெரியுமா.?

13,448

80   காலகட் டத்தில்   இருந்து இன்று வரை இசை   மூ லம்   பெரிய இடத்தைப் பிடித்தவர் தான் இளையராஜா. மேலும், இவருடைய இசையை   கே ட்காத   ஆட்களே இருக்க முடியாது. அந்த அளவிற்கு இவருடைய இசை பலரின்   ம னதை   பிடித்து ள்ளது   என்று தான் சொல்ல வேண்டும். மேலும், இளையராஜா தான் ஏ.ஆர்.ரகுமானின்   த மிழ்   சி னிமாவில்   அறிமு கப்படு த்தின   அந்த வகையில் ஏ.ஆர்.ரகுமான்

 

முதல்   திரை ப்படம்   ரோஜா. இவரது முதல்   திரைப்பட த்திற்காக   தேசிய விருது கிடைத்தது. அதன்   காரண மாகவே   இவருக்கு   வா ய்ப் பு   கொடுக்க பல இயக்குனர்கள்   கா த்துக்   கொண்டி ருந்தா ர்கள். அந்த சமயத்தில் இளையராஜா அவருக்கு   வா ய்ப்புக ள்   கொ ஞ்ச ம்   குறை யா   தொடங்கியது.

 

இருந்தாலும் இளையராஜா பல   க ச்சேரி களை   நடத்தி  கொண்டு   வந்துள் ளார். இளையராஜாவை வைத்து   பிர ம்மாண் டமாக   ஒரு   க ச்சேரி யை   துபாயில் நடந்த   திட்டமி ட்டுள்ளா ர்கள். ஆனால்,   வழ க்கத்தி ற்கு   மாறாக இந்த   க ச்சேரி யின்   டிக்கெட்   வி யாபா ரம்   ஆகாமல்   போய்வி ட்டது.

 

இதனால், அந்த   நிறுத்த ப்பட்டு   இளையராஜா   சி னிமாவில்   முதல்   அவ மானமா க   அவர்   கருதி னார். அதற்கு காரணம் இளையராஜா சில   வருட ங்களாக   அ ரசி யல்   பேசும் பேச்சு   தமிழ்நாட் டிற்கு   த மிழ்   மக்க ளுக்கும்   எதி ரான   கரு த்துக்க ளை   அ மைந்து ள்ளதா க   த மிழ்   மக்கள்   கோவ த்தில்   இருந்து   வருகின் றார்கள்.

 

இதென்ன   காரண மாகவே   இவர் தற்பொழுது எங்கு சென்றாலும் அவரை   அ வமதி க்கும்   செய ல்களும்   நடந்து   வருகி ன்றது. இதே சமயத்தில் துபாயில் ஏ.ஆர்.ரகுமானின் இசை கச்சேரி   நடத்தப்ப ட்டது. ஆனால்,   டிக்கெ ட்டின்   விலை மூன்று மடங்கு   அதி கமாக   இருந்தும்   ம க்கள்   அதை பார்க்க   குவி ந்தா ர்கள்.

 

மேலும், இளையராஜாவை   வெறு த்தாலும்   அவரு டைய   பா ட்டுக்களே   அவரால் என்றும்   மற க்க   முடியாது. ஆனால், இவரை இப்படி   செய்வ துதான்   பலரின்   கோ பத்தி ற்கு   ஆளாகி   வருகி ன்றார்   என்று சமீபத்தில்   சி னிமா   வட்டா ரத்தில்   பல தகவல்கள்   வெளி யாகிக்   கொண்டி ருக்கின்றது…

 

Comments are closed.