விஜய் டிவி எப்பவுமே இப்ப டித்தான்..!! முன்னணி பிரப லத்தை கூப்பி ட்டு வைத்து அசி ங்கப்படு த்திய விஜய் டிவி..!! வெளிவந்த வீடியோவை பார்த்து கோப த்தில் ரசிகர்கள்..!!

1,527

த மிழ்   சினிமா இன்று   ஏரா ளமானவ ர்கள்   ஒரு   விசய த்தில்   மூ லம்   பிரப லமாகி   அதன் பிறகு   சினிமாவு க்குள்ளும்   வரத் தொடங்கி   விடுகின் றார்கள். அந்த வகையில் 2017 ஆம் ஆண்டு   ஜ ல்லிக்க ட்டுக் கு   ஆதர வாக   மெரி னாவில்   ஏரா ளமானவ ர்கள்   குர ல்   கொடுத்து   வந்துள் ளார்கள்.

 

அந்தப்   போரா ட்டத் தில்   பல   ம க்களின்   கவ னத்தை   தன் பக்கம்   இழு த்தவ ர்தான்   ஜூலி என்பவர். அதில் அவர்   ஆ வே சமா க   பேசி பலரின்   கவ னத்தை   எடுத்து விட்டார். அதன் பிறகு விஜய்   தொலைக்கா ட்சியில்   ஒளிப ரப்பு   செய்ய ப்பட்ட

 

பிக் பாஸ் என்ற   நிகழ் ச்சியில்   கலந்து கொண்டு அதன்   மூ லம்   இன்னும் அதிகமான ரசிகர்களை   கொண்டு ள்ளார். இதனை தொடர்ந்து   சமீபத்தில் நடந்து முடிந்த ராஜ வீட்ல பாட்டி என்ற நிகழ்ச்சி நடந்தது. அதில் ஜூலி, கேப்ரில்லா, ரேஷ்மா போன்ற   பிரப லங்கள்   கலந்து   கொண்டு ள்ளார்கள்.

 

அதில் இவர்கள்   மூ வரை யும்   க லாய் த்து   பிக் பாஸ் ராஜூ பல   சே ட்டைக ள்   செய்தி ருப்பார். அந்த வகையில் ஜூலியின்   புகைப்ப டத்தை   ஒ ப்பிட்டு   பக்கத்தில்   சூ னியக்கா ரி   புகைப்ப டத்தை   வைத்து   அசி ங்க ப்படு த்தி   உள்ளார்.

 

அது கூட   தெரி யாமல்   அவர்   சி ரி த்துக்   கொண்டே இருந்த அதன் பிறகு தான் தன்னை   கூ ப்பிட்டு   வைத்து   அசி ங்கப்ப டுத்தி   விட்டா ர்கள்   என்று சமீபத்தில்   கூறியு ள்ளார். அந்த வீடியோ தான் தற்போது   இணைய த்தில்   மிக   வைர லாக   பரவி   வருகி ன்றது…

 

 

 

View this post on Instagram

 

A post shared by Vijay Television (@vijaytelevision)

Comments are closed.