ரஜினி கையில் இருக்கும் இந்த குழ ந்தை யார் தெரி கிறதா.? இன்று பிரபல பாடகியே இவர்தான்..!! வெளிவந்த புகைப்ப டத்தை பார்த்து வியந் துபோன ரசிகர்கள்..!!

1,051

நடிகர் ரஜினியின் தற்போது இயக்குனர் நெல்சன்   இயக்க த்தில்   ஜெயிலர் என்ற    திரைப்ப டத்தில்   நடித்து   வருகி ன்றார். இந்த   திரை ப்படம்   பெரிய அளவில்   எதி ர்பார் ப்பை   ஏற்ப டுத்தி   வருகின்றது. மேலும், இதற்கான   படப்பி டிப்பு   வி றுவிறு ப்பாக   நடந்து   வருகி ன்றது. இப்படி ஒரு நிலையில் நடிகர் ரஜினி ஆரம்ப   காலகட் டத்தில்   நடிக்கும் பொழுது இவருடன்

 

பல   குழ ந்தை கள்   புகைப்படம்   எடுத் துள்ளா ர்கள். அவர்கள் இன்று   சி னிமாவில்   நடிகராகவோ, நடிகையாகவோ அல்லது   பாடக ராகவோ   பலரும்   திகழ் ந்து   கொண் டிருக்கின் றார்கள். அந்த வகையில் நடிகர் ரஜினியுடன் சிறு   வ யதில்   புகை ப்படம்   எடுத்தவர்

 

தற்பொழுது அந்த   புகைப்ப டத்தை   வெளி யிட்டுள் ளார். அது வேறு யாரும் கிடையாது பிரபல பாடகி அனுராதா ஸ்ரீராம் என்பவர் தான். மேலும், இவர்   சி னிமா   உ லகி ற்குள்   ஏ.ஆர்.ர குமான்   மூ லமாக த்தா ன்   ப ம்பா ய்   என்ற   திரைப்ப டத்தின்

 

மூ லம்   கு ரூப்   பா டகராக   அறிமுக மானார்   என்பது   குறிப்பிட த்தக்கது. அந்த   திரைப்ப டத்தை   தொடர்ந்து   மி ன்சா ர   க னவு   என்ற   திரை ப்பட த்தி ல்   இட ம்பெற்ற   அன்பென்ற   ம ழையி லே   என்ற   பாடல்   மூ லமா க   ரசிகர்கள்   ம த்தியில்   மிகப்   பி ரபலமா ன   என்று   கூட   சொ ல்ல லாம்.

 

மேலும், இவர் இளையராஜா   துவ ங்கி   யுவன் சங்கர் ராஜா வரை பல   திரை ப்ப ட   பாட ல்க ள்   பாடியிரு க்கின்றார். மேலும், இவர்   த மிழ்   மட் டுமல் லாமல்   க ன்னடம், தெலு ங்கு, ஹி ந்தி, மலை யாளம்   போன்ற

 

பல மொழி   திரை ப்பட   பாட ல்களில்   கிட் டத்தட்ட   3   ஆயிர த்துக்கும்   மேற்பட்ட   பாட ல்களை   பா டியுள்ளா ர்   எ ன்பது   குறி ப்பிடத்த க்கது. இப்படி ஒரு நிலையில் இந்த   சிறுவ யது   புகைப்படம்   இணைய த்தில்   வைர ளாகி   வருகி ன்றது…

 

Comments are closed.