என்னது, சில்க் ஸ்மிதா இந்த பிரபல இயக்குனரை தான் உருகி உருகி கா தலித் தாரா.? பல வருட ங்களாக மறைக்க ப்பட்ட கா தல் ரகசி யம்..!! இன்று இயக்குனரே வெளியிட்ட தகவல்..

67,683

த மிழ்   சினிமா உலகில் எத்தனையோ   க வ ர் ச் சி   நடிகைகள் வந்து கொண்டு இருந்தாலும் இன்று வரை அனைவரின்   ம த்தியிலும்   தனக்கென ஒரு    அ ங்கீகார த்தை   பிடித்து இருப்பவர்தான் நடிகை சில்க் ஸ்மிதா என்பவர். இவர் ஒரு தென்னிந்திய சினிமாவில்   க வ ர் ச் சி    நடிகையாக   த மிழ், தெலு ங்கு   உள்ளிட்ட   பலமொ ழிகளில்   நடித்து   வந்து ள்ளார்   என்பது   குறிப்பிட த்தக்கது.

 

இவர் சில   ஆண்டுக ளுக்கு   முன்பாக   உ யி ரி ழ ந் து   உள்ளார். இருந்தாலும் இன்று வரை அவருக்கான ரசிகர்கள் இருந்து கொண்டு தான்   இருக்கின் றார்கள். அந்த   காலகட் டத்தில்   பல நடிகர்கள் மட்டும் ரசிகர்களை இவர் தனது   நடி ப்பினா லும்   நட ந்துட் டாலும்   க வர்ந் து   உள்ளார் என்று தான் சொல்ல வேண்டும்.

 

அந்த   காலக ட்டத்தில்   இயக்குனர்கள்   க ட்டா யமாக   தங்களது படத்தில் சில்க் ஸ்மிதாவின்   முக த்தை   காண்பித்து வசூலை   அதிக ரித்துக்   கொள்வா ர்கள். அந்த அளவுக்கு அவருக்கு அந்த   சமய த்தில்   ரசிகர்கள்   இரு ந்துள்ளா ர்கள். மேலும், அந்த   சமய த்திலேயே   இவருக்கு பல   கா த ல்   கடித ங்களும், தங்கம், வைரம் போன்ற   பரி சுகள்   வந்தது.

 

ஆனால், அதை எதையும் பெரிதாக   எடு த்துக்   கொ ள்ளாம ல்   தனது   வா ழ்நாள்   முழுவதுமாக   சி னிமாவிற்கே   அர் ப்பணி த்து   விட்டார் என்று தான் சொல்ல வேண்டும். மேலும், இவர் பிரபல இயக்குனர் அவர்களை   கா த லி த் து   வந்து ள்ளார்   என்பது   பல ருக்கும்   தெரி ந்திருக்க   வா ய்ப்புக ள்   கிடையாது.

 

அந்த வகையில் 80   காலக ட்டத்தில்   உதவி இயக்குனராக பணியாற்றி வந்தவர் தான் வேலு பிரபாகரன் என்பவர். நடிகை சில்க் ஸ்மிதா நடித்த   பி க்பா க்கெட்   என்ற   திரைப்ப டத்தில்   கேமராமேனாக இவர்   பணியாற் றியுள்ளார். அந்த சமயத்தில் தான் இவரே கண்டு சில்க் ஸ்மிதா   விய ந்துள் ளார்.

 

அதற்கு காரணம் அவருடைய   அ ழகு   மற்றும் அவர்   அணி ந்திரு க்கும்   ஆடைக ளும். பல முன்னணி நடிகர்களே இவரிடம் தான்   ஆ டையை   எப்படி   அ ணிவது   என்று   யோ சனை    கேட்பா ர்கள். அந்த அளவுக்கு அவருடைய   ஆ டை   அ ம்சமா க   இருக்கும் என்று    கூறியுள் ளார்கள். இவர் அதிகமாக யாரிடமும் பேச   மா ட்டார்.. தனது   தி றமை யால்   மட்டும் பலராலும்   பாரா ட்டப்ப ட்டார்.

 

அதன்   காரண மாகவே   சில்க் ஸ்மிதா வேலு பிரபாகரனை   கா த லி த் து   வந்துள்ளார். இப்படி ஒரு நிலையை இவர் 2017 ஆம் ஆண்டு தனது 60   வ யதில்   30   வ யது   நடிகையை   தி ரும ணம்   செய்து கொண்டு தற்பொழுது   வா ழ்ந்து   வருகின்றார். சில்க் ஸ்மிதா தன் மீது வைத்த   கா த லை   என்னால் இன்று வரை   மற க்க   முடி யவில்லை   என்று ஒரு பேட்டியில் வேலு பிரபாகரன்   கூறியு ள்ளார்…

 

Comments are closed.