மரு த்து வமனை யில் சி கிச் சை பெற்று வந்த நடிகை..!! ச ற்றும் எதி ர்பாரா த நேர த்தில் த ற்கொ லைக்கு முய ற்சி..!! சோக த்தில் திரையு லகம்..!!

392

இந்த   காலக ட்டத்தி ல்   இரு க்கும்   பல   பிரப லங்க ள்   சி ன்னத்தி ரை   மூ லம்   பிரப லமாகி   அதன்பிறகு   சி னிமாவில்   நுழை ந்து   தன க்கென   ஒரு   இட  த்தை   ஏரா ளமானவ ர்கள்   பிடி த்துக்   கொண் டிருக்கின் றார்கள்.இப்படியோ நிலையில்   சி ன்னத்   திரை    உ லகில்   மு ன்னணி   நடி கையாக   திக ழ்ந் து   வருபவர் நடிகை ஸ்ரீ நிதி என்பவர். இவர் விஜய்   தொலை க்காட்சி யில்   ஒளிப ரப்பு   செ ய்யப்ப ட்ட

 

7 சி என்ற   சீ ரியல்    மூ லம்   ம க்கள்   ம த்தியில்   இடம்பி டித்தார்  நடிகை ஸ்ரீ நிதி. அந்த   சீ ரியலை   தொடர்ந்து ஜீ   த மிழ்   தொலை க்காட்சி யில்   ஒளிப ரப்பு   செய்ய ப்பட்ட   யார டி   நீ   மோகி னி   என்ற   சீ ரியலில்   மிகப்பெ ரிய   அ ளவில்   இவருக்கு

 

ஒரு   அ ங்கீகார த்தை   கொடு த்தது   என்றுதான் சொல்ல வேண்டும். இப்படி ஒரு நிலையில்  சமீப காலமாக இவர்   தொடர் ந்து   ச ர் ச்சைக ளில்    சி க் கி   வருகிறார். அந்த வகையில் நடிகர் சிம்பு தன்னை   கா தலி ப்பதா க   கூறி மிகப் பெரிய   பி ரச்ச னையை   ஏற்ப டுத்தி   உ ள்ளார்.

 

அத னடிப்ப டையில்   ம னநி லை   பாதி க்கப்ப ட்டதா க   கூறி சென்னையில்   ம ன   நோ ய்   சி கிச் சை   மைய த்தில்   அனும திக்கப்பட் டார். அங்கி ருந்து   அவர்   த ற்கொ லைக் கு   முயற்சி செய்து   இரு ப்பதாக   தகவ ல்கள்   வெளி யாகி   உள்ளது. ஆனால்,   அ திர்ஷ் டவசமா க   அவர்   கா ப்பாற்ற ப்பட்டு ள்ளார்.

 

மேலும், இவர் மன   அழு த்தத் திற்கா ன   சி கிச்சை யில்   வரும்   ஒ த்துழை ப்பு   தர   ம றுப்ப தாக   மரு த்து வ   நி ர்வாக ம்   தெரி வித்து ள்ளது. மேலும், நடிகையின் இந்த செயல்   திரை யுலகில்   தி டீரெ ன்று   ஒரு   அ திர்ச்சி யை   ஏற்ப டுத்தி    வருகின்றது…

 

Comments are closed.