18 வ யதில் விஜ யுடன் நடிக்க ஆசை ப்படும் இ ளம் நடிகை..!! இருவரும் சேர் ந்து நடி த்தால் ந ன்றாக இருக்கும் என்று விம ர்சித் த ரசிக ர்கள்..!! அடடே, இந்த நடிகை தானா என்று விய ப்பில் ரசிக ர்கள்..!!

551

நடிகர் விஜய் ஒரு   த மிழ்   திரை ப்பட   நடிகர் ஆவார். இவர்   சமீப த்தில்   இய க்குனர்   நெல்சன் திலீப் குமார்   இயக்க த்தில்   பீ ஸ்ட்   என்ற   திரை ப்பட த்தில்   நடி த்திரு ந்தார். அந்த   திரை ப்படம்   பெரிய   அ ளவில்   வெ ற்றி   பெ றாத   கா ரணத்தி னால்   வசூ ல்   ரீ தியாக வும்   பாதி ப்படைந்து ள்ளது. இந்த நிலையில் இதை   அ டுத்த தாக   தெ லுங்கு   இயக் குனர்   வம்சி   இயக்க த்தில்   வா ரிசு   என்ற

 

ஒரு   திரை ப்பட த்தில்   நடித்து   வருகி ன்றார். இந்த   திரை ப்பட த்தில்   விஜயுடன்   இணை ந்து   சரத்குமார், ராஷ்மிகா மந்தனா, பிரகாஷ் ராஜ், பிரபு, ஸ்ரீகாந்த், சங்கீதா, சங்கீதா என பல   நட்ச த்திர ங்கள்   நடித்து   வருகிறா ர்கள். இந்தத்   திரை ப்படம்   வருகி ன்ற   பொங்க லுக்கு   த மிழ்   மற்றும்

 

தெலு ங்கில்   வெளி யாகும்   என   குறி ப்பிடத்த க்கது. இந்த   திரை ப்படம்   மு ழுக்க   மு ழுக்க   குடு ம்பபா ங்கான   கதை யாக   இருக்கும் என   தெரிவி த்துள்ளா ர்கள். இப்படி ஒரு நிலையில் நடிகர் விஜயுடன்   நடி ப்பத ற்காக   பல நடிகைகள்   ஆ ர்வம்   காட்டி   வந்து ள்ளா ர்கள். அந்த வகையில்

 

தெலு ங்கு   சி னிமாவில்   18   வ யதில்   நடிகையாக வலம் வந்து   கொண்டி ருக்கும்   நடிகை கீர்த்தி ஷெட்டி   விஜ யுடன்   ஜோடி யாக   நடு த்தவ ருக்கு   ஆசை என   வெளி ப்படை யாக   கூறி யுள் ளார். இதனை   தொடர் ந்து   நடிகர் சூர்யா நடிக்கும் ஒரு   திரைப்ப டத்தில்   இவரும்   அ ந்தத்   திரைப்ப டத்தில்   நடி ப்பதாக   த கவல்   வெ ளியாகியு ள்ளது.

 

மேலும், நடிகை கீர்த்தி ரெட்டி நடித்து   வெ ளிவர   இரு க்கும்   தி   வா ரியர்   என்ற   திரை ப்பட ம்   தெ லுங் கு   மற்றும்   த மிழி ல்   வெ ளியாக   இருக்கி ன்றது. இந்த   ப ல   தகவ ல்கள்   இணைய த்தில்   ரசிகர்    ம த்தியில்   பர ப்பப்ப ட்டு   வருகி ன்றது…

 

Comments are closed.