பாண் டியன் ஸ்டோ ர் சீ ரியல் நடிகர் ஜீ வாவின் ம னைவியை பார் த்துள்ளீர்க ளா.? என்னது, இந்த பிரப லம் தான் இவரது மனை வியா.? முதன் மு றையாக ம னைவியின் புகைப்ப டத்தை வெளி யிட்ட நடிகர்..!!

549

கடந்த, சில   ஆண்டுக ளாக   ப லரும்   சீரிய லை   தான்   அ திகமா க   விரு ம்பி   பார் த்து   வருகி ன்றா ர்கள். அத ற்கேற் றவாறு   அவர்க ளும்   தங்க ளுடைய   சீரிய லின்   டி.ஆர்.பியை   எத ற்காக   வி த்தியா சம்   வி த்தியாச மாக   சீரிய ல்களை   வெளி யிட்டு   வருகி ன்றா ர்கள். அந்த வகையில் விஜய்   தொ லைக்காட் சியும்   ஒன்று.

 

தற்போது விஜய்   தொ லைக்காட்சி யில்   பிரப லமாக   ஓ டிவரு ம்   சீரிய ல்தான்   பாண் டியன்   ஸ்டோ ர். இந்த   தொ டரை    பல   குடும்ப ங்கள்   ரசி த்து   பார் த்து   வருகி ன்றா ர்கள். மேலும், அந்த   சீரி யலின்   அ ண்ணன்   த ம்பி   பாச த்தை   மை யமாக   வைத்து

 

அவளது   குடு ம்பத் தில்   வரும்   அனை த்து   பிர ச்சினை களை யும்   எப்படி   குடு ம்பமாக   சேர் ந்து   இ ருக்கின்றா ர்களோ   அதை த்தான்   மைய மாக   வைத்து   எடு க்கப்ப ட்டு ள்ளது. மேலும், இந்தத் தொடரில்   இர ண்டாவது   த ம்பியா க

 

ஜீவா என்ற   கதாபா த்தி ரத்தில்   நடித்து ரசிகர்   ம னதில்   இடம்   பிடி த்தவர்   தான் நடிகர் வெங்கட் என்பவர். இவர்   சமீபத் தில்தான்   இவரது   மக ளின்   பிறந் தநாளை   குடு ம்பத்துட ன்   கொ ண்டாடியு ள்ளார். அவரது   மக ளை   கூட   ப லரும்   பார்த் திருக்க   வாய் ப்பு   உ ண்டு.

 

ஆனால், இதுவரை அவரது   மனை வியை   யாரும்   அவ்வ ளவு   எ ளிதில்   பார்த்தி ருக்க   மு டியாது. அந்த வகையில் முதன் முறையாக தனது   மனைவி யின்   புகைப்ப டத்தை   இணைய த்தில்   வெளி யிட்டுள் ளார்…

 

Comments are closed.