சி னிமாவில் கொ டிகட்டி ப றந்த பாசி சத்யா என் னாவானர் தெரி யுமா.? அட ப்பாவமே, இவருக்கு போயா இப்படி ஒரு நி லைமை.? கா லம் கடந்த உ ண்மையை ப கிரங்க மாக கூ றிய நடிகை..!!

5,927

ஆரம்ப   காலக ட்ட த்தில்   சி னிமா   து றையில்   நடி த்த   அ னைவரு க்கும்   அனை த்து   கதாபா த்திர ங்களும்   மு க்கிய த்துவம்   கொ டுக்கப்ப ட்டு   வந் துள்ளா ர்கள். ஆனால், தற்போது இருக்கும்   காலக ட்ட த்தில்   அ ப்படி   கிடை யாது. கதாநா யகிக ளுக்கு   மட் டுமே   அ திகமாக   மு க்கிய த்துவம்   கொடு த்து   வருகி ன்றா ர்கள். அத னாலேயே   பல   திரை ப்பட ங்கள்   வெற்றி   அடை யாமல்   போ ய்விடு கின் றது.

 

மேலும்,   மு க்கிய த்துவம்   கொடு க்கப்ப ட்ட   அந்த   திரை ப்பட த்திற்காக   பார் த்து    ஏரா ளமான   ரசிக ர்கள்   இரு ந்துள் ளார்கள். த மிழ்   தி ரையுல கில்   ஒரு    திரை ப்பட த்தின்   க தாபா த்திரம்   எப்படி    அமை ந்து ள்ளதோ    அதற்கு    ஏற்ற தாக வே    துணைக்    கதா பாத்திர ங்களு ம்    அமை ந்திரு க்கும்    அப்படி   து ணை    கதா பாத்திர த்தில்    கொ டிக ட்டிப்   ப றந்த வர்   தான்

 

ந டிகை   பாசி சத்யா. இவர்    மு க்கிய மா க   சினிமா விலும்   மற்றும்   மேடை    நாட கங்க ளில்    பணி யாற்றியு ள்ளார்   ம களி ர்   மட்டும் போன்ற பல   வெற் றிப்    திரை ப்பட ங்களி ல்    இவர்    நடி த்துள் ளார்   என்பது   குறி ப்பிடத்த க்கது. இவருக்கு 1979ஆம் ஆண்டு    வெளி யாகி    த மிழ க    அர சி ன்    தேசி ய    வி ரு தை   வெ ன்ற     திரை ப்பட மா ன

 

பா சியி ல்     அ றி முக மான   இவருக்கு   பாசி என்ற   அ டைமொ ழி     வை க்க ப்பட்டது   என்பது   குறிப்பி டத்த க்கது. மேலும், இந்த    திரை ப்பட த்தில்   சோ பாவின்   ந ண்பராக    இந்தப்    திரை ப்பட த்தில்    நடித்த பிறகு இவர் பாசி என்ற   பெய ரை   பய ன்படுத்த    ஆர ம்பி த்தார். மேலும், இவர் சுமார் 250க்கும்   மே ற்பட் ட    த மிழ்    திரை ப்பட ங்களிலு ம்

 

2000   மே டை   நா டகங்களி லும்   நடி த்து ள்ளா ர்   என்பது    குறி ப்பிடத்த க்கது. அப்படித்    திற மையா ன    நடி கையாக   இருந்த   போதி லும்   இவர்   சி னிமாவி ல்   க வனி க்கப் படவி ல்லை. பிறகு 2001 ஆம் ஆண்டு   வி ஜய்   நடி ப்பில்   வெளி யான   ஷாஜகான்    திரை ப்பட த்தில்   இவரது பங்கு   திரை ப்பட த்தி ற்கு   ஒரு    அடி த்தளமா க    இரு ந்தது.

 

பிறகு   அடு த்தடு த்த    திரை ப்பட ங்களி ல்    வாய் ப்பு    கிடைத்து. பிறகு    வீரர் 2003 ஆம் ஆண்டு   அ ன்பே   சிவம்,  பட் டத்து    ராணி, சுக்கிரன்,   கா த லி   என பல    வெற் றிப்   திரை ப்பட ங்க ளில்    நடித்து   த மிழ்   சி னிமாவி ல்   நீ ங் கா   து ணை   நடி கையாக   வ லம்   வ ந்தா ர். மேலும், சிலரது    த னிப்பட் ட    வா ழ்க் கையை ப்   பற் றி    நம் யாரு க்கும்

 

அறி யாத   ஒன் றாக வே   இரு ந்து   வ ந்தது. தற்போது இவரது    க ணவ ர்   ஓ ய்வு   பெ ற்ற    ஒரு   அ ரசு   ஊ ழி ய ர்   மற்றும்   இவ ருக்கு   இரண்டு    பெ ண்    கு ழந் தைக ளும்   இரு க்கிறா ர்கள்   என்று   த கவ ல்கள்   வெ ளியா கி    உ ள்ளது   சத்யா   த மி ழ்    நா ட்டில்    மது ரையில்   பிற ந்துள்ளா ர். இவரது   தா யார்   ஒரு   பள் ளியில்   இசை   ஆ சிரி யரா க    ப ணிபு ரிந்து    வ ந்தார்.

 

மேலும், இவரது   தந் தையு ம்   ஒரு   அ ரசு   ஊழி ய ர்   தான் என தற்போது    வெ ளி யாகி    உள்ளது. இரு ப்பினு ம்   நடிகை   சத் யாவிற்கு   இந்த    வா ழ்க் கை   பெ ரிதள வு    சந் தோஷ த்தை க்     கொ டுக் க வில் லை    என்றால்   பவ ளக்கொ டி    நா டக த்தில்   தொடங்கி   இவர்   ப யிலும்   கா லங்களி ல்   ப ள்ளிக ளி ல்    நிறை ய    நா டக ங்க ளில்    நடி த்து ள் ளார்.

 

இவரது   ஒ ன்பதா ம்   வகு ப்பி ற்கு  மேலே   படி ப்பின்   மீது  ஆர் வம்    கா ட்ட வில் லை யாம். மு தலில்   எம் ஜிஆர். சிவாஜி என    உள் ளிட்ட    பல   முன் னணி    ந டிகர்க ளின்   பல   நா டக ங்க ளில்    நடித் து ள்ளார். இவர்   சுமார் 2000    க்கும்    மேற்ப ட்ட   மேடை    நா டக ங்க ளில்    தோ ன்றியு ள்ளார். இந்த   த கவல்   தான் தற்போது   இணைய த்தில்   வைர ளாக   பர வி   வருகி ன்றது…

 

Comments are closed.