அஜி த்தின் 61வது பட த்திற்கு ஜோடி இந்த நடி கையா.? இவர் இ ந்தி ய அ ளவில் பிரபல நடி கையா ச்சே..!! அ திகா ரபூர்வ மாக வெ ளிவந்த த கவல் இதோ..!!

345

த மிழ்    சி னிமா   உ லகில்   மு ன்னணி   நட்ச த்திர மாக   திக ழ்ந் து   வருபவ ர்தான்   நடிகர் அஜித்குமார். இவர்   ஏரா ளமான   திரை ப்பட ங்களில்   நடித்து   ம க்களை   கவர் ந்துள் ளார்   என்பது   குறி ப்பிடத்த க்கது. மேலும், இவர்   ஆ க்சன்   திரை ப்பட ங்களில்   தனது   தி றமை யைக்   கா ட்டி   வருகி ன்றார்.

 

அந்த வகையில்   பி ல்லா, மங்காத்தா, பி ல்லா 2 போன்ற   திரை ப்பட ங்களில்   நடித்து இன்று வரை   ம க்கள்   ம த்தியில்   பிரப லமாக   இருக்கி றார்.  அதைத் தொடர்ந்து கடந்த, 1999ஆம் ஆண்டு இயக்குனர் சரண்   இயக்க த்தில்   வெ ளிவந் த   திரை ப்படம்   தான்   அமர் க்க ளம். இந்த   திரை ப்பட த்தில்   நடிகர் அஜித் மற்றும் நடிகை ஷாலினி

 

இருவரும் ஜோடி   சேர் ந்தா ர்கள். அந்த   திரை ப்பட த்தில்   நடி த்துக்   கொ ண்டிரு க்கும்   பொழுது ஒருவரை ஒருவர்   கா தலி த்து   அதை அதில் இவர்கள்   இருவ ரும்    தி ரு மண ம்   செய்து   கொண்டார்கள்.  அதனை   தொடர் ந்து   சமீப த்தில்   வ லிமை   என்ற   திரை ப்பட த்தில்   நடி த்துள் ளார்.

 

அந்த   திரை ப்பட த்தை   தொடர்ந்து   AK  61 என்ற    படத்தி ற்கான   படப்   பிடிப் பு   நடந்து   கொ ண்டிருக்கி ன்றது. இந்த   திரை ப்பட த்தை   போனி கபூர்   த யாரி த்து    வருகி ன்றார். மேலும், இந்த   திரை ப்பட த்திற்கு   நடிகர் அஜித்துக்கு   ஜோ டியா க   பிரபல   ம லையா ள  நடிகை   மஞ் சுவா ரியர்   முத லில்   நடிக்க   வை ப்பதா க   பல   பே ச்சுவார் த்தை   நடந்து   கொ ண்ட து.

 

இப்படி   அ றிவிய ல்   சமீப த்தில்  தான்   அ திகார ப்பூர்வ மாக   த யாரிப்பா ளர்   போனி கபூர் இந்த   பட த்தில்   நடிகர் அஜித்திற்கு   ஜோ டியாக   நடிகை    ம ஞ்சுவாரி யர்   தான்   கதாநா யகி   என்று ஒரு   பே ட்டியி ல்   அ திகா ரப்பூ ர்வமா க   அவர்   கூறியு ள்ளார். இந்த   த கவல்   தற்பொ ழுது   ரசி கர்   ம த்தியில்   பெரும் ஒரு   ப ரவலா க   பேச ப்ப ட்டு   வருகி ன்றது…

 

Comments are closed.