80களில் கொ டிகட் டி பறந்த நடிகை ரூபி னியை ஞாப கம் இரு க்கா.? அட, ஆளே அடை யாளம் தெ ரியாத அளவு க்கு வ யதான நடிகை..!! ரசிக ர்களு க்கு இ ன்ப அதி ர்ச் சி கொடு த்த நடி கையின் புகை ப்படம் உள்ளே..!!

1,865

சி னிமாவை   பொறு த்தவரை   நடிக ர்கள்   எ த்தனை   வ யதானா லும்   சி னிமாவில்   கதாநா யகனா க   நடித்து   வருகி ன்றா ர்கள். அவனால்   நடி கைக ளுக்கு   அப்படி   கிடை யாது   குறி ப்பிட்ட   வ யது   ஆகிவி ட்டால்   அவர்கள்   கதாநா யகியா க   நடி க்கும்   த குதியை   இ ழந் து   வி டுகின்றா ர்கள். மேலும், அந்த நடிகைகள்   ஜோ டியா க    நடித்த   நடிக ர்களு க்கு   அக்கா அல்லது அம்மா   கதாபா த்திர த்தில்   ஒரு சிலர்   நடி த்து   வருகி றார்கள்.

 

அந்த   வ கையில்   த மிழ்   சி னிமாவில்  80   கா லகட் டத்தி ல்    இருந்த   ப ல்வே று   நடி கைகள்   தற்போது   எ ங்கு   செ ய்து   கொண் டு    இரு கிறா ர்கள்   என் பதே   தெரியவி ல்லை. மேலும்,    சி னிமாக்க ளில்   பி ஸி யான    நடி கையாக   இரு ந்தவர்   ந டிகை    ரூபி ணி. இவ ருடைய    உ ண்மை யான   பெ யர்   கோ மல்   மதுவா க்கா ர்.

 

இவர்   மும்பை யில்   பிற ந்து   வள ர்ந்தவர். பி றகு    80 களின்   இறுதி யில்   பிரபலமா ன   நடிகை யாக   வ ல ம்   வ ந்தவர்   இந்த ரூபினி. நடிகர்   ர ஜினி, கமல், மம் மூட்டி, மோக ன்லால், ச த்ய    ராஜ், வி ஜயகா ந்த், மோ கன், ராமரா ஜன் என அ னை த்து    மு ன்னணி    நடி கர்க ளுடனு ம்    நடித்து    அச த்தி யவர்   என்பது    குறிப்பி டத்த க்கது.

 

தற்போது 48   வயதா கும்  அவர்  அ மிதாப்   பச் சனி ன்   மிலி   எ ன்ற    திரை ப்படத் தில்   கு ழ ந்தை   நட்ச த்தி ரமாக   அ றிமுகமா னார். அதன்   பின்ன ர்   தென் னிந் திய    திரை ப்ப டங்க ளி ல்   நடி ப்பத ற்கென    செ ன் னையி ல்    கு டிவ ந்தார். மேலும், 1987ஆம்   ஆண் டு   விஜ ய கா ந்தி ன்    கூலி க் கா ரன்    திரை ப்பட த்தி ல்   அ றி மு க மானார்.

 

அதன்   பின் னர்    ம னி தன், ரா ஜாசின்ன   ரோஜா, என்ன   பெ த்த ரா சா, அபூர்வ சகோத ரர்கள்,  அதன் பிறகு   பு லன்   விசார ணை, மைக்கேல்   ம தன   கா மராஜ ன், கே ப்டன்   பி ரபாகரன், உ ழைப் பாளி, தாமரை   ஆ கிய   பல    ஹி ட்   திரை ப்பட ங்க ளில்   நடி த்தார்    என்பது   குறி ப்பிடத்த க்கது.

 

பி ன்னர்,  தனது   உ றவி னர்   மோக ன்   கு மார்   ரயானா   எ ன்பவ ருடன்   க டந்த,   2000ம்   ஆ ண்டு   திரு மண ம்   செ ய்துகொ ண்டார். நடிகை   ரூபி ணி   இவ ர்க ளுக்கு   அனி ஷா   ரயான்   என்ற ஒரு   பெ ண்    கு ழ ந் தை    உள்ளது. தற்போ து   அனிஷா   கல் லூரி யில்   படி த்து   வரு கி றார். மேலும்,   திரு ம ண த்தி ற்கு    பின் னர்

 

நடி ப்பதை    நி றுத் தி   வி ட்டார்    நடிகை   ரூபி ணி. தற்போது   கு ழ ந்தைக ளு க்கா ன    ஒரு   அ றக்க ட்ட ளை யை    வை த்து    ந டத்தி    வ ருகிறார்    நடிகை    ரூபி ணி. இவரு டைய    க ணவ ர்    பாரதிய   ஜ னதா   க ட்சி யின்   பி ரமுகர்   எ ன்பது   குறி ப்பிட த்த க்கது. இதோ அவரின்   தற்போ தைய   புகை  ப்படம்…

 

Comments are closed.