பிரி யதர்ஷி னிக்கு இ வ்வளவு பெ ரிய மக னா.? புகை ப்பட த்தை பார் த்த ரசிக ர்கள் இந்த பிரப லமா என்று அதி ர்ச்சி யானா ர்..!! இணைய த்தில் தீ யாய் பர வும் புகை ப்படம் உ ள்ளே..!!

538

சி ன்ன த்தி ரை   ம ற்றும்   வெ ள்ளித்தி ரையி ல்   நடி க்கும்   ந டிகர்   நடி கைக ளுக்கு   ம ட்டும்   ரசிக ர்கள்   இரு க்கின் றார்க ள்   என் று   நினை த்து   வ ருகிறா ர்க ள். ஆ னால்,   சின் னத்தி ரையில்   நிக ழ்வுக ளை   நட த்தி   வரும்   தொகு ப்பாள ர்களு க்கு ம்   ஏரா ளமான   ரசிக ர்கள்   இரு ந்து    வருகி ன்றா ர்க ள். அந்த   வ கையி ல்   இவ ரும்   ஒ ருவர்   என்று தான்   சொ ல்ல   வே ண்டும். விஜய்   டி வியில்   பி ரபல   தொகு ப்பாளி னியா க   பணி யாற் றி   வ ருபவர்

 

டிடி   எ ன்கி ன்ற   திவ்ய     த ர்ஷினி. இவர்   சி ன்ன த்திரை   நிக ழ்ச்சிக ளில்   மிக   க லகல ப்பாக   பேசி    து ருது ருவென   இரு க்கும்   இவ ரை   ப லருக் கும்   பிடி த்த து. தனது   வ சீகரமான   பே ச்சா லும்   தோ ற்றத்தா லும்   ம க்களி டையே   மி கவும்  பிர பலமானவ ர். இவ ருக்கு   ஒரு   அக் காவும்   இரு க்கின் றார்.

 

அவ ரின்   பெயர்   பிரி யதர் ஷினி. இவர்   சின் னத்தி ரையில்   மிக   பிர பலமா னவ ர். இவர் சன் டிவி, ஜீ   த மிழ்,விஜய் டிவி ,கலை ஞர்   டிவி   போ ன்ற   அனை த்து   தொலை க்காட் சிகளி லும்   தொகு ப்பாளி னியாக   100க்கும்   மே ற்பட் ட   நிக ழ்ச்சிக ளை   தொகு த்து   வ ழங்கி னார். கலை ஞர்   டி வியி ல்   ந டைபெ ற்ற   மா னாட   ம யிலாட   நட ன   நி கழ்ச்சி யில்   பங்கே ற் று   

 

தனது   சிற ப்பான   நடன த்தை   வெளி க்கா ட்டி   முத ல்   பரி சையும்   வெ ன்றா ர். மே லும்,   இய க்குனர்   பா க்யரா ஜ்   நடி ப்பில்   1984-யில்   வெ ளிவந்த   தா வணிக்க னவுகள்     என்ற   திரை ப்பட த்தில்   அவரு க்கு   க டைசி   த ங்கை யாக   நடி த்தா ர். அதன்   பிற கு   நடிகர்   ரமே ஷின்   நடி ப்பில்   வெ ளிவந்த   ஜி த்தன்   திரை ப்பட த்திலு ம்,

 

புலி   வ ருது   மற்றும்   பர த்தி ன்   கா ளிதா ஸ்   என்ற   திரை ப்பட ங்களி லும்   நடி த்து ள்ளா ர்   எ ன்பது   குறி ப்பிட த்தக்க து. மே லும்,   கா ளிதா ஸ்   என்ற    திரை ப்பட த்தை   அ றிமுக   இய க்குனர்   ஸ்ரீ   செ ந்தில்   இய க்கி   இரு ந்தார். இந்த    திரை ப்பட த்தி ல்   பி ரியத ர்ஷினி   மிக   மு க்கிய   கதாபா த்திர த்தி ல்   நடி த்திரு ந்தா ர்.

 

இந்த    திரை ப்படம்   ரசிக ர்கள்   ம த்தியி ல்   நல்ல   வரவே ற்பினை   பெ ற்று   ஹி ட்டான து.  மேலும், அந்த    திரை ப்படம்   ம ட்டும்   இல் லாமல்   அக் னி   பரி ட்சை, எத்த னை   மனித ர்கள்,  விழு துகள், கன வுகள்   இல வசம், கோல ங்கள் ,வச ந்தம்,மை    டிய ர்    பூத ம், ரேகா ஐபிஎஸ், த மிழ்   கட வுள்   மு ருகன்   என பல டிவி   சீ ரிய ல்க ளிலு ம்     நடி த்து ள்ளா ர்   எ ன்பது   குறி ப்பிட த்த க்கது.

 

பி ன்னர்   ஹா ட்   அ ண்ட்   கூல்   மீ டியா   எ னும்   யூ டியூ ப்   சேன லை   நட த்தி   அதில்   திரை ப்பட ங்களின்   விம ர்சன த்தை   தொகு த்து   வருகி றார். பிறகு சில   நா ட்க ளுக்கு   பின் னர்   ரம ணா   எ ன்பவ ரை    தி ருமணம்   செ ய்து   கொ ண்டா ர். இவ ர்க ளுக்கு   ரிஷி என்ற   ஒரு   ம கனும்   உள் ளார். அந்த   வ கையில்   த னது   க ணவர்   ம ற்றும்   மக னுடன்   இரு க்கும்   புகை ப்பட த்தை   ச மூக   பக்க த்தி ல்   வெ ளியிட் டு   உள் ளார். இதோ அந்த   புகை ப்பட ம்…

 

Comments are closed.