நடிகை பிரவீ ணாவின் மக ளை பார் த்துள்ளீ ர்களா.? புகை ப்பட த்தை பார் த்து உங்கள் மக ளா எ ன்று கே ட்ட ரசிக ர்கள்..!! யாரெ ன்று நீ ங்களே பாரு ங்கள் ஷா க் ஆ கிடுவீ ங்க..!!

1,598

விஜ ய்   தொலை க்கா ட்சியில்   ரா ஜா   ராணி   சீ ரியல்   முதல்   சீச ன்   ம க்களிடை யே   நல்ல வரவே ற்பை   பெ ற்றது. அத னை   தொ டர்ந் து   தற்போது ராஜா   ரா ணி    சீ சன் 2   சீ ரியல்   நல்ல  வர வே ற்பு    கிடை த்து ள்ள து. அந்த   சீரிய லில்   மா மியா ர்   வே டத் தில்   நடி த்து   வரும்  பிரவீ னா   யா ரு டைய   த ங்கை   எ ன்று   தெரி ந்தா ல்   நீ ங் களே   ஆ ச்சரிய ப்படுவீ ர்க ள். நடிகை பிரவீ னா   நாயர்   இவ ருடைய   அப்பா   ராம ச்ச ந்திர ன்   நா ன்   ஒரு   க ல்லூ ரி   பே ரா சிரி யர்.

 

நடிகை   பிரவீ னா   தனது 18   வ யதில்   இரு ந்தே ன்   சி னிமாவி ல்   நடி த்து   வ ருகி றா ர். மே லும், 50க்கும்  மே ற்பட்ட   ம லை யாள ப்    திரை ப்பட ங்க ளில்   நடி த்தார். நடிகை பிரவீனா   த மிழ்   சினி மாவில்   பெ ரி தாக    ந டிக்கவி ல்லை   எ ன்றா லும்    சீரிய ல்க ளில்   நடி த்து   அச த் தியு ள் ளார்   எ ன்பது   குறி ப்பிட த்தக்க து.

 

இவர்   மலை யாள த்தி ல்   செம   ஹா ட்டான   100 டஸ் ஆப் லவ்    திரை ப்பட த்தி ல்   சிற ப் பாக   நடி த்திரு ப்பார். இவ ருக்கு   க டந்த, 2010ஆம்   ஆ ண்டு   ப்ரமோத்   நா யர்  எ ன்பவ ருடன்   தி ரும ணம்   ஆனது. அவர்   ப் ரமோத்   நாயர்   துபாயி ல்   ஒரு   வ ங்கி யின்   மேனே ஜர். அந்த   த ம்பதிக்கு   க டந்த,  2012ஆம் ஆண்டு   கௌ ரி   என்ற   ம க ள்   பிற ந்தா ர்.

 

அதுமட் டும ல்லாம ல்   அவர்    நடிகை   ஸ்ரீவி த்யா  த ங்கை யும்   கூட   ஆவா ர். மே லும்,  த மிழ்   சி னிமா வில்  60   காலகட் டத்தி ல்    பி ரபல   நடி கையாக   திக ழ் ந்த வர்   நடி கை   ஸ்ரீ வித்யா. இவர்   த மிழ், தெலு ங்கு,  மலை யாளம்   என பல   மொ ழிக ளில்   நடி த்த   இவர்   தமிழி ல்  எம்.ஜி.ஆர்   காலக ட்டம்   முதல்   இ ன்று   விஜய், அஜித் வரை  நடித் துவி ட் டா ர்.

 

பி ன்ன ர்   2006ஆம்   ஆ ண்டு   கா லமா னா ர். அவரது   தங் கை   தான்   நடி கை   பி ரவீ னா   எ ன்பது   பலரு ம்   அ றிந் திரா த    ஒ ன்று. மே லும், நடிகை   பிரவீ ணா   சன் டிவியில்  பல   கால ம்   ஒளி பர ப்பா ன    பிரி யமா னவ ளே    என்ற    சீரி யலில்   நடி த்தத ன்   மூ லம்   த மிழ்    ரசிக ர்களி டையே   பி ரப லம்    அடை ந்தார். அப்போது   சீ ரியல்க ளில்   நடி த்தவர்   வ ருவ துடன்தன்  க ணவ ருட ன்

 

திருவன ந்தபுர த் தில்   மி னரல்   வா ட்ட ர்   செ ய் து   வ ருகி றா ர். மே லும், இவர்  த மி ழில்  கா ர்த்தி   நடித்த   தீர ன்    அ திகா ரம்  ஒன்று, சா மி   2, கோ மாளி    போ ன்ற   திரை ப்பட களி ல்    குணச் சித்திர   வே டத் தில்  ந டி த்து   இ ருக்கி றார். இப்படி ஒரு   நி லையில்   ம களி ன்   புகை ப்பட த்தை   ச மூக   வலை த்தள   பக்க த்தி ல்   வெளி யிட்டு ள்ளா ர். இதோ அந்த   புகை ப்பட ம்…

 

Comments are closed.