ந ந்தினி சீரி யல் நடிகை நி த்யாவின் க ணவர் யார் தெரி யுமா.? என்னது, இந்த பிரப லம் தானா என்று ஷா க் ஆகும் ரசிக ர்கள்..!!

813

இந்த   காலக ட்ட ங்களில்   ரசிக ர்கள்   சி னிமா வை   ம ற்றும்   வி ரும்பி   பார் ப்பதில் லை   சீ ரியல்க ள்   மற்றும்   ரி யாலி ட்டி   ஷோ க்களி ல்   விரு ம்பிப்   பார் த்து   வ ருகி ன்றா ர்கள். அந்த   வ கையில்   அவ ர்களு க்கு   எ ன்று   த னி   ரசிக ர்கள்   ப ட்டா ளமே   இரு க்கி றது. அந்த   வ கையில்   இவ ரும்   ஒ ருவர். நடிகை   நி த்யா   ராம் ஒரு   இ ந் தி ய   தொலை க்காட் சி   நடி கையும்   மா டலு மான   ஆவா ர்.

 

இவர்   கன் னடம், தமிழ், மலை யாளம்   மற்றும்   தெலு ங்கு   சோப்   ஓபரா க்கள்   மற்றும் ஒரு சில    திரை ப்பட ங்களில்   ப ணிபு ரியும்    நடிகை   ஆவா ர். இவர்   க ன்னட   தொலை க்காட்சி   சோப்   ஓப ராக்க ளில்   நடி கையாக   தனது  வா ழ்க் கை யை த்   தொட ங்கி னார். அவர் நடிகை   ர ச்சி தாராமின்   மூ த்த   சகோ தரி.

 

நந்தினி என்ற   மெ கா   ஹி ட்   நி கழ்ச் சியில்   அவர் மு க்கிய   கதாபா த்திர த்தில்   நடி த்தா ர். நதியாகி    நி த்யாரா ம்   க லைஞ ர்களி ன்   குடு ம்ப த்தில்   இரு ந்து   வருகி றார். அவரது   த ந்தை கே.எஸ். ராமு மற்றும்   சகோ தரி ரச்சிதா ராம்    ஆகி யோர்   கி ளாசி க்கல்   நடனக்   கலை ஞர்க ளாக   உள் ளனர். பின் னர்   வந்தவ ர்கள்    திரை ப்பட ங்களில்   தோன் றினர்.

 

நித்யா வெலைட்   அ காடமி யிலிரு ந்து   ப யிற்சி   பெற்ற   கிளாசி க்கல்   நடனக்   க லைஞர்   ஆவார். ஜீ   கன் னட த்தில்   ஒளிபரப் பப்ப ட்ட     கன் னட   தொலை க்காட் சி   சோப்   ஓபரா   பெ ங்கிய ல்லி   அரலி டா   ஹூ வு    மூ லம்   நடி கையாக   நி த் யா   த னது   வா ழ்க் கையை த்   தொட ங்கி னார். இது அவரது   சகோ தரியுட ன்   இணை ந்து   நடி த்த து.

 

இதைத்   தொடர் ந்து, அவர் ஒரு   தெலு ங்கு   சோ ப்பி ல்    ப ணிபுரி ந்தார்   மு த்து   பித்தா. அதன் பிறகு, அவர் தி காந்த்   ஜோ டியாக   ஒரு    திரை ப்பட த்தி ற்காக   ஒ ப்பந் தம்   செய் யப்ப ட் டார். ஆ னால்,  அது   எடுக்க த்தவ றியது. மேலும், 2014 ஆம் ஆண் டில், அருகவு  டாவுக்கு ஜோடியா க முது   ம னேசில்   ஒரு   மு க்கிய   க தாபா த்திர த்தில்   நடி க்க   ஒ ப்ப ந்தம்   செ ய்யப்ப ட்டார்.

 

அந்த நேரத்தில், அவர் தனது   இர ண்டாவது   சோ ப்   ஓ பராவி ல்    தெலு ங்கில், அம்மா நாகோட லா வில் கை   யெழு த்திட் டார். பின் னர், தமிழ்    சூ ப்பர்   ஹி ட்   தொலை க்காட்சி   சீ ரிய லான   நந்தி னியிலும்   அவர்   மு க்கிய   க தாபா த்தி ரத்தில்   நடி த்தா ர். இவர்   ந ந்தி னி   சீ ரியலி ன்   மூ ல ம்   பெரி ய   அ ளவில்   பி ரப லமா னா ர். இந்நி லையில்   அவரின்   தி ரும ணத் தி ற்கு

 

பி ன்   எந்த   சீ ரிய லும்   அவரை பார்க்க  முடிய வில் லை. ஆ னால், அவரின்   ச மூ க   வலைத ளபக்க த்தில்    அவ்வ ப்போது   தனது   புகை ப்பட ங்களை   ப திவிடு வதை    தொடர் ந்து   வருகி றார். அந்த   வ கையில்   தற்போது அவரின்   க ண வர்   கெளதம்   உட ன்   அவர் எடுத்துக்  கொண்ட  புகை ப்பட த்தை   ச மு க   வ லைத லகளி ல்   பதிவி ட்டுள் ளார். அந்த   புகை ப்படம்   வைர ளாக   பர வி   வருகி ன்றது…

 

Comments are closed.