ம றைந்த எம்.ஜி.ஆரின் இறு தி நா ட்கள்..!! பல ஆண் டுக ளுக்குப் பிறகு வெ ளிவந்த வீடியோ..!! க ண்கல ங்கிய ரசிக ர்கள்..!! இணைய த்தில் வைர லாகும் வீடியோ பதி வு உ ள்ளே..!!

6,642

எம்.ஜி.ஆர் ஒரு   இ ந்தி ய    அ ரசிய ல்வா தி   ம ற்றும்   திரை ப்பட   நடிக ர்   ஆவார். இவர் 1977   ம ற்றும்   1987 க்கு   இ டையில்   ப த்து   ஆ ண்டுக ள்   த மிழ க   முத ல்வரா க   ப ணியா ற்றினா ர்   எ ன்பது   குறி ப்பிட த்தக் கது. மேலும், 1988 இல், எம்.ஜி.ஆர்  இ ந்தியாவி ன்   மிக   உய ர்ந்த   சிவி ல்   க வுரவமா ன   பாரத   ர த்னா   மர ணத்தி ற்குப்   பின்   வழ ங்கப்ப ட்ட து. அவரது   இ ளமையில்,   எம்.ஜி.ஆர். மற்றும் அவரது   மூ த்த   சகோ தர ர்

 

எம். ஜி. ச க்ரபா ணி   அவ ர்களி ன்   குடு ம்ப த் தை   ஆதரி ப்பத ற்கா க   ஒரு   நா டக   கு ழுவி ல்   உறு ப்பி ன ரானா ர். காந்திய   கொ ள்கைக ளால்   செ ல்வாக்கு   பெ ற்ற   எம்.ஜி.ஆர்   இ ந்தி ய   தேசிய   கா ங்கிரசி ல்   சே ர்ந்தா ர். இவர்   ம றைந் த   மு தலமை ச்சர்   எம்.கரு ணாநிதி   த லைமை யிலா ன   டி.எம்.கேவை   வி ட்டு   வெ ளியேறி னா ர்.

 

த னது   சொ ந்த   க ட்சி யை   உ ருவா க்கினா ர்   அகில   இ ந்தி ய   அ ண்ணா   தி ராவிட   மு ன்னேர   க லகம்   (அதிமுக)   அதற் க்கு   பெயர்   சூ ட்டி னார் . ஐந்து   ஆ ண்டுக ளுக் குப்   பிறகு, எம்.ஜி.ஆர்.   தே ர்தலில்   ஒரு   த லைமை யிலா ன   கூ ட்டணி யை   வெ ற்றிக ரமா க   வ ழிநட த்தி யது. அவர்   இ ந்தி யாவில்   முத ல்வரா க   ஆன முதல்   திரைப் பட   நடிக ரா ன   த மிழக   மு தல்வ ராக   ஆனா ர்.

 

அத ன்பிற கு   ஆறு மாத   இ டைவெ ளியைத்   தவிர, அவ ரது   அ ரசாங் கம்   ம த்திய   அ ரசா ங்க த்தால்   தூ க்கி   யெறி யப்ப ட்டபோ து. அவர்   இற க்கும்   வரை அவர்   மு தல்வ ராக   இரு ந்தா ர். அக்டோபர் 1984 இல், எம்.ஜி.ஆர்.   நீ ரிழி வு    நோ யின்   வி ளை வாக   சி றுநீ ரக   செய லிழ ப்பு   இரு ப்பது   க ண்டறியப்ப ட்ட து.

 

அவர்   நீ ண்ட   கா லமா க   உ டல்     ந லக்கு றைவால்   1987 டிசம்பர் 24 அன்று   ம ன ப்பா க்க த் தில்   உள்ள   த னது   ரா மாவர ம்   கார்ட ன்   இல்ல த்தில்   கா லமா னார். எம்.ஜி.ஆர். தமிழ்நாட்டில் ஒரு   க லாச் சார   சி ன்னமா க   க ருதப்ப டுகிறது. இது   த மிழ்   சி னிமாவி ன்   மி கவும்   செ ல்வா க்கு   மி க்க   ந டிகர்க ளில்   ஒ ருவ ராக   க ருதப்படு கிற து.

 

பு ரட்சி   த லைவ ர்   எம்.ஜி.ஆர்   த மிழ்   திரை ப்பட ங்க ள்   செ ய்த   சாத னைக ள்   குறி த்து   தற்போதும்   பேச ப்ப ட்டு   வ ருகி றது   எ ன்பது   குறி ப்பிட த்தக்க து. தற்போது   அவ ர்   உட ல்   நல ம்   கு றைபா ட்டின்   கார ணமா க   மரு த்துவம னையி ல்   இரு ந்த   பொ து   எடு க்க   பட்ட   வீ டியோ   பதி வுக ள்   பல   ஆ ண்டுக ள்   கழி த்து    இணைய த்தி ல்   வைர ளாக   பர வி   வ ருகி ன் றது…

Comments are closed.