ஆட் டோகிராப் பட நடிகை கோ பிகாவின் க ணவரை பார் த்துள் ளீர்களா.? என்னது, இந்த பிரப லமா இவரது க ணவர்..!! ர சிகர்க ளுக்கு அதி ர்ச்சிய ளிக்கும் புகைப்ப டத்தை வெளி யிட்ட நடிகை..!!

417

த  மிழ்  சி னிமாவில்   இருக்கும்   ஏரா ளமான்   நடிகை   நி ண்ட   ஆ ண்டுகள்   சி னிமாவில்   நடிப்பது இல்லை. ஆனால், ஒரு சில நடிகை மட்டும்   நி ண்ட   ஆ ண்டுகள்   சி னிமா   உ லகி   நடித்து   வருகி றார்கள். அந்த வகையில்   ந ம்மால்   மற க்க   மு டியாத   ஒரு சில   நடி கைகள்     த மிழ்   சினி மாவில்   நடி த்து ள்ளனர்.

 

அந்த வகையில்   த மிழில்   ஆட் டோகிராப்   திரை ப்படம்   மூ லம்   கேரளப்   பெ ண் ணாக   அ றிமுக மான   நடிகை   கோபி க்கா  தற்போது ஆலே   அடை யாளம்   தெரி யாமல்   மா றிபோயி ருக்கிறார். மனசுக்குள்ளே   கா தல்  வந்துச்சா.? வந்தல்லோ..!! வந்தலோ..!! அந்த பாடல் நடிகை     கோபி க்காவா   யாரும்   மற க்க   முடியாது.

 

மேலும், க னா   க ண்டேன், தொட்டி ஜெயா, எம்டன்   மக ன், வீராப்பு   உள் ளிட்ட   பல சூப்பர்    ஹி ட்   திரைப்ப டங்களில்   முன் னணி   நடிக ர்களுடன்   இணைத்து   நடித் துள்ளார்   என்பது   குறி ப்பிடத க்கது. இவர்   ஏற த்தாழ   30    திரைப்ப டங்களுக்கு   மேல்   கதாநா யகியாக   நடித்து ள்ளார்   நடிகை கோபிகா.

 

இயக்குனர் சேரன்   இய க்கத்தில்   வெளி யாகி   மா பெரும்   வெ ற்றிபெ ற்ற   திரை ப்படம்  தான் ஆட்டோகிராப். இந்த    திரைப்ப டத்தில்  நடிகர்  சேரனுக்கு   ஜோ டியாக, மலை யாள   பெ ண் ணாக   நடித்தவர் நடிகை கோபிகா.

 

ஆ ட்டோகி ராப்    திரைப்ப டத்தின்   மூ லம்   த மிழ், தெலு ங்கு, மலை யாளம்   என   பி ன்னி   பெடல்   எடு த்தார்   நடிகை கோபிகா. தனது   திற மையால்    அடுத் தடுத்த    திரைப்ப டங்களில்   நடிக்கும்   வா ய்ப்பும்   இவரை தேடி வந்தது.

 

இந்த நேரத்தில், பிரபல   மரு த்துவர்   ஒ ருவ ரை   தி ரும ணம்   செய் துகொ ண்டு   அய ர்லா ந்தில்   செட் டிலாகிவி ட்டார்    நடிகை கோபிகா. இவர்கள்    தி ருமண த்திற்கு   பிறகு   சினி மா   பக் கமே   தலைகா ட்டாத   இருந்தார் நடிகை கோபிகா. தற்போது   சமீப த்தில்   தனது   க ணவர்  மற்றும்   கு ழந்தை க்ளுடன்   இருக்கும்   புகை ப்பட ங்கள்

 

இணைய த்தில்  வெளி யானது. அவரின்  புகை ப்படங்களை   பார் க்கும் ரசிகர்கள்,   ஆட் டோகிராப்   திரைப்பட நடிகை கோபிகாவா இது என   க மெண்ட்    செ ய்து   வ ருகி ன்றனர். இதோ அவரின்   கு டும்ப   புகை ப்படம்…

 

Comments are closed.