90களில் மற க்கமு டியாத vj மோ னிகாவா இது.? இவரது க ணவர் யார் தெரி யுமா.? வெ ளியான குடு ம்ப புகை ப்படம் உள்ளே..!!

3,214

90களில் சன்   தொலைக்கா ட்சியில்   மோனிகா என்ற ஒரு   பெ ண்  நாம்   மற ந்திரு க்க   மு டியாது. இவர் ஒரு   வா னிலை   செ ய்தி   வாசி ப்பாளர்   ஆகும். அதன்பிறகு இவர்   சி னிமா   மற்றும்   சீ ரியலில்   பி சியாக   நடித்து வரும்   பி ரபலமா கி   உள்ளது.  அதன்பிறகு இவர்   சோ சியல்   மீ டியா   ப க்கம்   வந் தவுடன்   சீ ரியல்   மற்றும்  சி னிமா   ப க்கமே   போ காமல்  இருந்து ள்ளார்.

 

மேலும்,   ச மூக   வலைத்த ளத்தில்   ச மூக   பிர ச்சினை   அ ரசிய ல்   என பல   வி ஷய ங்களில்   குறித்து   தை ரிய மாக   இவர் பேசி   வீடி யோக்கள்   வெளி யிட்டு   வந்து ள்ளார். மேலும், இவர்   வெ ளியிட்டு   வந்த வீடியோ   மூ லம்   இ வரு டைய   செ ய்திவாசி ப்பாளர்   வேலைக்கு   பி ரச்சி னை   வந்து   வி ட்டது.

 

அதனால் இவர்   வே லையை   வி ட்டு   வ ந்து   வி ட்டால்  மட் டுமல் லாமல்   ச மீபகா லமாகவே   சோ சியல்   மீடி யாவி ல்   இவரு டைய   வீ டியோ க்கள்   கு றையத்   தொட ங்கிவி ட்டது. இருப்பினும் அதனை   தொடர் ந்து   த ன்னு டைய   யூ டியூப்   சேன லில்   ப ல்வேறு   ச மூக   பிர ச்சி னைகள்   குறித்து   வீ டியோ க்களில்   எடுத்து   வெ ளியிட்டு   வருகி ன்றார்.

 

இவர்   சமீப த்தில்   கூட இவர்   ஜெ ய்பீ ம்   என்ற   திரைப்ப டத்தின்   குறி த்து   சூ ர்யாவுக்கு   ஆ தரவா க   வீடியோ   ஒ ன்றை   பதிவிட் டிருந்தார். அந்த வீடியோவை   பதிவி ட்ட   பிறகு இவருக்கு   ஏ கப்ப ட்ட   மிர ட்ட ல்கள்   வந்து இருந்தது. அதைப் பற்றி   கவ லைப்ப டாமல்   தொட ர்ந்து   வீ டியோ க்களை   வெளி யிட்டு   வருகி ன்றார்.

 

இவரது பெரும்   க னவு   என்பது செய்தி   வாசி ப்பா ளராக   வேண்டும்   என்ப துதான். ஆனால், இவருக்கு   வா னிலை   அறி க்கை   செ ய்தியை   இரண்டு   நிமி டம்   ம ட்டுமே   வரும் அந்த இரண்டு   நிமி ட   வீடியோ   மூ லம்   ரசிக ர்கள்   ம னதில்   நீ ங்கா   இட ம்   பி டித்து   விட் டார்   மோனிகா என்பவர்.

 

தற்போது   க ணவ ர்   மற்றும்   கு ழந்தை யுடன்   இரு க்கும்   புகைப்ப டத்தை   ச மூக   வலை த்தள   பக்க த்தில்   ப திவிட்டு ள்ளார். இதனை   பார் த்த   ரசிக ர்கள்   இவ ருக்கு   இவ் வளவு   பெ ரிய   ம க னா   என்று   ஆ ச்சரிய த்தில்   உள் ளார்கள். இதோ   அவ ர்களின்   குடு ம்ப   புகை ப்படம்…

 

Comments are closed.