வடிவே லுவுடன் நடிக்க ஆசை ப்பட்ட சிவகார் த்திகேயன்..!! மு டியாது என்று சொன்ன வடிவேலு..!! என்ன கார ணம் தெரி யுமா.? அதி ர்ச்சிய ளிக்கும் த கவல் உள்ளே..!!

5,207

விஜய்   தொலை க்காட்சியில்  நி கழ்ச் சித்   தொகுப்பா ளராக   இருந்து அதன் பிறகு  த மிழ்    திரை ப்பட   நடிகர்   ஆகியு ள்ளார்   நடிகர்   சிவகார்த்திகேயன். இவர்   தி ருச் சியில்  உள்ள ஜெஜெ பொறியியல் கல்லூரியில் பயின்றார்   மிமி க்ரி   திறமை   மூ லம்  விஜய் டிவியில்   தொகுப்பா ளராக   சேர்ந்தவர். இவர் பசங்க   திரைப்ப டத்தின்   இயக்குநர் பாண்டிராஜ்    இயக்க த்தில்    வெளிவந்த   திரைப்ப டமான

 

மெரினாவில்   கதா நாயக னாகத்   தனது   திரை யுலக   வாழ் வைத்   துவங்கினார் நடிகர் சிவகார்த்திகேயன். தற்போது   த மிழ்   சி னிமாவின்   முன் னணி   நடிகர்களில் ஒருவராக   திக ழ்ந்து   வருகி றார். தற்போது   ம க்களை   கவ ரும்   வகையில்   அச த்த லான   திரைப்ப டத்தை   நடித்து வருகிறார் நடிகர் சிவகார்த்திகேயன்.

 

இவர் நடிக்கும்   திரை ப்படம்   அனைத் துமே   தற்போது    ம க்கள்   ம த்தியில்   ஒரு   வரவே ற்பை   பெற்ற   ஓ டி   வருகி ன்றது. அவர் நடிக்கும்   திரைப்ப டத்தில்  கா த ல், ரொமா ன்ஸ், செ ன்டிமெ ன்ட், எ க்ஸெ ன்ட்   அனைத்தும்   அ ற்புதமாக   இருந் துவரு கின்றது. நடிகர் சிவகார்த்தி நடித்த   திரை ப்படம்   எதி ர்பா ர்த்த   அளவி ற்கு

 

மிக ப்பெரிய   ஒரு   வசூ ல்   சாத னையை   ஆனது என்று தான் சொல்ல வேண்டும். அதன்பிறகு தற்போது நடிகர் சிவகார்த்திகேயன் பல்வேறு   திரைப்ப டங்களில்   நடிக்க   வருவ தாக   தெ ரிவித்து ள்ளது. அதன் பிறகு சிங்க பாதை   திரைப்ப டங்களில்   நடி க்கிறார். இந்த   திரை ப்படம்   அடுத்த   வருட த்தின்   தொடக்க த்தில்   படப்பி டிப்பு   தொட ங்க   உள்ளது.

 

அந்த   திரைப்ப டத்தில்   நடிகர் சிவகார்த்திகேயன் சிங்க பாதை    திரைப்ப டத்தில்  இரட்டை    நடிக்க   இரு ப்பதாக   தகவ ல்கள்   தற்போது   வெளிவ ந்துள்ளது. மேலும், இந்த    திரைப்ப டத்தில்   வை கைப்பு யல்   வடிவேலு நடித்தால் நன்றாக இருக்கும் என்று நடிகர் சிவகார்த்திகேயன்   கூறியு ள்ளார்.

 

இதனை க்கேட்ட   இயக்குனர் வடிவேலுடன்   ச ந்தித்து   இதை ப்பற்றி   கேட்டு ள்ளார். அதற்கு வடிவேல் நான் நான்கு    ஆ ண்டுக்கு   பிறகு   சி னிமாவில்   நடிக்க   வந் ததனால்   பட   வாய் ப்புகள்   குவி ந்த   வ ண்ணம்   இருக்கி ன்றன.

 

அதனால், நடிகர் சிவகார்த்திகேயன்   திரைப்ப டத்தில்   நடிக்க   மு டியாத   ஒரு   சூ ழ்நிலை   ஏற்ப ட்டுள் ளதாக   கூறி   உள்ளா ர்கள். இதை கேட்ட   ரசிக ர்கள்   நடிகர் சிவகார்த்திகேயன்   உட ன்   நடிக்க   விரு ப்பமில் லையா   என   கமெ ண்ட்   செய்து    வருகி ன்றார்கள்…

 

 

Comments are closed.