நந்தினி சீ ரியல் நடிகை நித்யா ராமின் த ங்கை யார் தெரி யுமா.? என்னது, இந்த நடி கை தானா..!! புகைப்ப டத்தை வெளி யிட்டு ரசிக ர்களு க்கு அதி ர்ச்சி கொடு த்த நடிகை..!!

3,282

தற்போது பலரும் இந்த   காலக ட்ட த்தில்   சி னிமாவை   போன்ற   சீரிய ல்களை   விரு ம்பி   பார் க்க   தொட ங்கி   விட் டார்கள். அந்த   காலக ட்டத்தில்   வீட் டிலுள்ள   பெ ண்கள்   மட்டுமே   சீரிய ல்களை   விரு ம்பிப்   பார் த்து   வந்தா ர்கள். ஆனால், தற்போது அப்படி கிடையாது   வீ ட்டில்   உள்ள   பெரி யவர்   சி றியவர்   ஆ ண்   பெ ண்   வி த்தியாசமி ன்றி

 

அனைவரும்   சீரி யலுக்கு  அ டிமை யாகி   பார் த்து   வருகி ன்றார்கள். அந்த வகையில் கடந்த ஆண்டு   மு டிவடை ந்த   சீரிய ல்தான்   நந்தினி. மேலும், நடிகை நித்யா ராம் ஒரு   இ ந்தி ய   தொலைக்காட்சி நடிகையும்   மாட லுமான   ஆவார்.

 

இவர்   கன் னடம், த மிழ், மலை யாளம்   மற்றும்   தெலு ங்கு   சோப்   ஓ பரா க்கள்   மற்றும் ஒரு சில   திரைப்ப டங்களில்   பணிபு ரியும்  நடிகை ஆவார். இவர்   க ன்னட   தொலை க்காட்சி   சோப்   ஓபரா க்களில்   நடிகையாக தனது  வா ழ்க் கையை த்   தொட ங்கினார்.

 

அவர் நடிகை   ரச்சி தாராமின்   மூத்த சகோதரி  நந்தினி என்ற   மெ கா   ஹி ட்   நிகழ் ச்சியில்   அவர்   மு க்கிய   கதாபா த்திரத்தில்   நடித்தார்.நடிகை நித்யாராம்   கலைஞ ர்களின்   குடு ம்ப த்தில்   இருந்து வருகிறார். அவரது தந்தை கே.எஸ். ராமு மற்றும் சகோதரி ரச்சிதா ராம் ஆகியோர்

 

 

கிளாசி க்கல் நடனக்   கலைஞ ர்களாக   உள்ளனர். பின்னர்   வ ந்தவ ர்கள்   திரைப்ப டங்களில்   தோன் றினர். நடிகை நித்யா வெலைட்   அகாட மியிலி ருந்து   பயிற்சி   பெற்ற கிளா   சி க்கல்   நடனக் கலைஞர்  ஆவார். ஜீ   க ன்னட த்தில்   ஒளிபரப் பப்ப ட்ட    க ன்னட   தொலை க்காட் சி   சோப்   ஓ பரா   பெங்கி யல்லி   அரலி டா   ஹூ வு   மூ லம்

 

நடிகையாக  நி த்யா  தனது   வா ழ்க் கையை த்   தொடங்கினார். இது அவரது   சகோத ரியுடன்   இணைந்து நடித்தது.  இதைத் தொடர்ந்து, அவர் ஒரு   தெலு ங்கு   சோ ப்பி ல்   பணிபுரி ந்தார்   முத்து பித்தா. அதன் பிறகு, அவர் தி காந்த்   ஜோ டியாக   ஒரு   திரைப்ப டத்திற்காக   ஒ ப்பந்தம்  செய்ய ப்பட் டார்.

 

ஆனால், அது   எடுக்க த்தவ றியது. பிறகு 2014 ஆம்   ஆண் டில், அருகவு  டாவுக்கு   ஜோ டியா க   முது மனேசில் ஒரு   மு க்கிய   க தாபா த்திர த்தில்   நடிக்க   ஒப்ப ந்தம்   செய்ய ப்பட்டார். அந்த நேரத்தில், அவர் தனது  இரண்டா வது சோப்   ஓப ராவில்  தெலு ங்கில், அம்மா   நாகோட லா வில் கை   யெழுத்திட்டார்.

 

பினர், த மிழ்   சூ ப்பர்   ஹி ட்   தொலைக் காட்சி    சீ ரிய லான   நந்தி னியிலும்   அவர்   மு க்கிய   க தாபா த்தி ரத்தில்   நடி த்தா ர். இவர் நந்தினி   சீ ரியலின்   மூ ல ம்   பெரிய அளவில்   பி ரப லமா னா ர். இந்நிலையில் அவரின்   தி ரும ணத் தி ற்கு    பி ன்   எந்த   சீ ரியலும்   அவரை பார்க்க    முடிய வில் லை.

 

ஆனால், அவரின்   ச மூ க   வலை தள ப க்கத் தில்   அவ்வ ப்போது   தனது   புகைப்ப டங்களை   பதிவி டுவதை    தொடர் ந்து   வருகிறார். இதனை தொடர்ந்து  தற்போது அவரின்  தங்கையின்  புகைப்ப டத்தை   வெளி யிட்டு   உள்ளார்…

 

Comments are closed.