சம ந்தாவிற்கு முன்பே இந்த நடி கையை தி ரும ணம் செ ய்ய ஆசை ப்பட்ட நடிகர்..!! என்னது, இந்த பி ரபல நடி கையா.? வெ ளிவந்த த கவலை கே ட்டு அ திர்ச் சியில் உள்ள ரசிக ர்கள்..!!

1,631

தென் னிந்திய   சி னிமா   உ லகில்   முன் னணி    நடிகையாக   திக ழ்ந்து   வருபவர் நடிகை சமந்தா. இவர் நடிகர்    அத ர்வாவுக்கு   ஜோ டியாக   பா னா   கா த்தாடி   என்ற ஒரு   திரைப்ப டத்தின்   மூ லம்   த மிழ்   சி னிமாவுக்கு   அறிமு கமானார்   என்பது   குறிப்பிட த்தக்கது. இவர்   த மிழ்   மட்டும ல்லாமல்   தெலு ங்கு   சி னிமாவில்   அனை த்து   முன் னணி   நடிக ர்களுடன்   ஜோடி   சேர் ந்து   நடித்து   விட் டதாக   பலரு க்கும்   தெரி ந்த   ஒன்று.

 

மேலும்,  தெலு ங்கு   சி னிமாவில்   முன் னணி   நடி கையாக   இருக்கும் நடிகை சமந்தா   சமீப த்தில்   தெலு ங்கு   பிக்பாஸ்   நிகழ் ச்சியை   தொகு த்து   வழ ங்கி   ப லரையும்   ஆ ச்சரிய ப்படுத்தி   உள்ளார். இதை   தொட ர்ந்து   இவர்   கடை சியாக  சூப்பர்   டீல க்ஸ்    என்ற   திரைப்ப டத்தில்   நடி த்தார்.

 

அதனைத்   தொட ர்ந்து   மீ ண்டும்   நடிகர் விஜய்   சேதுப தியுடன்   கா த்துவா க்குல   2   கா த ல்   என்ற    திரைப்ப டத்தில்   நடித்து ள்ளார்   என்பது   குறிப்பிட த்தக்கது. மேலும், தெலு ங்கு    சி னிமாவில்   முன் னணி   நடிகராக   திக ழ்ந்து   வரும் நடிகர்   நா கசைத ன்யாவை   கா தலி த்து த்   தி ரும ணம்   செய் துகொ ண்டார்.

 

இதனை   தொடர் ந்து   இவர்கள்   தி ரும ணத்தி ற்கு   பிறகு சில   வார ங்களுக்கு   முன்   வி வாக ரத் து   செ ய்வதாக   கூறியிரு ந்தார். அவர்கள்   வி வாக ரத் து   செய்யப்   போ வதாக   வ ந்தவா சியில்   இருந்து பல   மீ டியா க்கள்   என்ன   கா ரணம்   உ ருவாக்கி   இரு க்கின் றார்கள்   என்ற   கே ள்விகள்   எழு ப்பி   வருகி றார்கள்.

 

மேலும்,   தி ருமண த்தி ற்கு   பிறகு இவர்   சி னிமாவில்   நடித்து   வந்து ள்ளார். அதன்   கார ணமாக   இத ற்கி டையே   ம னஸ்தா பம்   ஏ ற்பட்டு   இருவரும்   பி ரிகிறா ர்கள்   என்று   ப லரும்   செ ய்திகளை   கூறி   வந் துள் ளார்கள். நடிகை   சம ந்தாவை   தி ரும ணம்   செய்து   கொ ள்ளும்   நா கசைத ன்யா

 

நடிகை   சுரு திஹாச னை   தி ரும ணம்   செய்து   கொ ள்வதாக   விரு ம்பி யதாக    த கவல்   ஒன்று தற்போது   வெ ளியாகியு ள்ளது. மேலும், நடிகை சுருதிஹாசன்   சி னிமா வில்   நடிக்க   ஆர ம்பித்த   கால த்தில்   இரு ந்தே   எங்கள்   இருவ ருக்கும்   ந ட்பு    தொட ங்கியது.

 

இதை த்தொட ர்ந்து   2016ஆம் ஆண்டு இவர்கள் இருவரும் சேர்ந்து   தெ லுங்கில்   பிரே மம்   என்ற   ரீ மேக்   திரைப்ப டத்தில்   நடி த்தார். மேலும், இருவரும்   கா த லி த் து   வந்த தாகவும்   அதும ட்டுமில் லாமல்   இவர்கள்   இ ருவரும்   டே ட்டி ங்   செ ய்து   வந்த தாகவும்

 

த கவ ல்கள்   அந்த   நேர த்தில்   வை ரலா க   ப ரவியது. இதனால் கூட தற்போது இவர்கள்   பி ரிய    கார ணம்   என்று   ப லரும்   கே ள்வி   எழுப்பி   வருகி றார்கள். ஆனால், இதற்கு   உ ண்மை யான   கார ணம்   என் னவென் று   தெரி யாமல்   இரு ந்து   வருகி ன்றது…

 

Comments are closed.