நடிகை நஸ்ரியாவின் தம்பி யார் தெரி யுமா.? என்னது, அவரும் ஒரு பி ரபல நடிகரா.? யாருன்னு நீங்களே பாரு ங்க ஷா க் ஆ கிடுவி ங்க..!! வைர லாகும் புகைப்படம் உள்ளே..!!

நடிகை நஸ்ரியா நசீம் இவர்   மலை யாளம்   மற்றும்   த மிழ் த்   தி ரைப் படங்களில்   நடிக்கும் ஒரு   இ ந்தியத்   தி ரைப்படம   நடிகை ஆவார். இவர் முதலில் தொலைக்காட்சி    நிகழ் ச்சித்   தொகுப் பாளராக   இருந்து பின்னர் நடிகையானார். நடிகை நஸ்ரியா நசீம் அவர்கள் மலையாளத்   திரைப்பட ங்க ளில்   கு ழந் தை   ந ட்ச த்தி ரமா க    நடித்துள்ளார்.

நடிகை நஸ்ரியா தனது   சிறிய வ யது   பு கைப்படத்தை   இ ணையத்தில்   பதிவிட்டு ரசிகர்கள் அனை வரையும் வியக்க   வை த்துள்ளார்.த மிழ்   சி னிமாவில்   ரசிக ர்களின்   மனதை சுண்டி   இ ழுத்தவ ர்   தான் நடிகை நஸ்ரியா அவர்கள்.

 

இவர் ஆரம்பத்தில் பிரபல   தொலைக்   கா ட்சியில்   ஒளிபர ப்பான   ஒரு   நிகழ் ச்சியில்   தொகு ப்பாளராக   பணி யாற்றி  வந்தார். ஆனால் இவர் தனது 12 வயது முதல் பல்வேறு மலை யாள படங்களில்   குழ ந் தை   ந ட்ச த்திர மா க   ந டித்து   வ ந்தார்.

 

அதன் பின்னர்   த மிழ்   சினிமாவில் பல படங்களை நடித்து ரசிகர்களின் மனதில் இன்று வரை இடம் பிடித்தவர்.  இவர் மலையாள நடிகரான பகத் பாசில் என்பவரை   தி ரும ணம்   செய்து கொண்டார்.

 

இந்நிலை யில் ஹீரோயின்கள் தங்களது   சி று   வயது   பு கைப்படங்களை   சமூக   வலைதளப்   பக் கங்களில்   ப திவி ட்டு லை க்ஸ்   அள்ளுவது வழக்கம். அந்த வகையில் தனது தம்பின் புகைபடத்தை பதிவுட்டுள்ளர். அவரது பெயர் நவீன் நஜிம் ஒரு   இந் திய   தி ரைப்பட நடிகர்.

 

இவர் மலையாள திரைப்படத் துறையில்   முக் கியமாக   பணியா ற்றியு ள்ளார். நவீன் சியு சூன், அம்பிலி போன்ற   பி ர பலமான   திரை ப்பட ங்க ளில்   பணியா ற்றியுள்ளார். நவீனின் முந் தைய   படம்   திரையர ங்குகளில் வெற்றி பெற்றது. இதோ அவரின்   புகை ப்படம்   நீங்களும் பாருங்கள்…