நாத ஸ்வரம் சீரியல் நடிகை ஸ்ரி த்தி காவின் க ணவர் யார் தெரி யுமா.? புகை ப்பட த்தை பார்த்து இவ ரா என்ற அ திர் ச்சியா ன ரசிக ர்கள்..!! யாரு ன்னு நீங்களே பாரு ங்க..!!

மெட்டி ஒலி  சீரியல்   மூ லம்  நான்  சின்னத்திரையில்  அறிமுகமானார்  நடிகை ஸ்ரித்திகா. திருமுருகன் என்பவர்  இயக்கத்தில் வெளிவந்த சூப்பர்   ஹி ட்   சீரியல் ஆனால் நாதஸ்வரம் சீரியல்   மூ லம்  தான் நடிகை ஸ்ரித்திகா   ம க்கள்   மத் தியில்   பிரபலம் அடைந்தார். அந்த சீரியலில்   மூ லம் நடிகை யாக  ஸ்ரித்திகா   த னக் கென  ரசிகர்கள்   பட்டா ளத்தை யும்   சேர் த்தார்.

 

இந்த சீரியலை தொடர்ந்து இவர் மாமியார் வேலை, வைதேகி, உறவு கள் சங்கமம் போன்ற பல   தொ டர்க ளில்   கதாநா ய   நடித் துள்ளா ர். தற்போது இவர்   கல் யாண ப்ப ரிசு,   அழகு   ஆகிய இரண்டு சீரியல்களில் நடித்து வருகிறார்.

 

இவர் சீரியல் நடிகை   ம ட்டுமல் லாமல்  ஒரு   தொகு ப்பாளி னியாக   பல   நிகழ்ச்சிகளை தொகுத்து   வ ழங் கி   இருக்கி றார். சின்னத்திரை   ம ட்டுமல் லாமல்   வெ ள்ளித் திரையி லும்   பல   திரைப்ப டங்க ளில்  நடி த்துள் ளார்.

 

கடந்த ஆண்டு டிசம்பர் 30-ஆம் தேதி  நாதஸ்வரம்  நடிகை ஸ்ரித்திகா   தி ரும ணம்   நடந்து முடிந்தது நிலையில் நடிகை ஸ்ரித்திகா   தி ரும ண ம்   அரேஞ்ச் மேரேஜ் ஆக இருந்தாலும் அவர் இருவரும்   கா த ல்  த ருணங்க ளை  பற்றி பேட்டியில் வெட்கம் பொங்க ப கிர்ந்து கொண்டார்.

 

அதே  நேரத்தில் எனக்கும் சதீஷ்   கா த ல்   வந்தது   கா த ல்   எப்படி வரும் என்று சொல்ல முடியாது. அது ஒரு நொடியில்   ஏ ற்படும்  அதற்குப் பின் நாங்கள்   வீ ட்டி ல் சொல்லி எங்கள்   தி ரும ண த்தை  முடித்துக் கொண் டோம்  என்று   சொ ன்னார்.

 

தற்போது   ஊ ரட ங் கு   மு டிந்த பிறகு  பிரபல  தொ லைக் காட்சியி ல்   ஒளிபரப்பாகும்  மகராசி  என்ற தொடரின்   மூ லம்   ரீ-என்ட்ரி   கொடு த்துள் ளார்   நடிகை ஸ்ரித்திகா…