நடிகை சோபனா என் னவா னார் எப்ப டியுள் ளார் தெரி யுமா.? 50 வயதா கியும் தி ரும ணம் செய்து கொள் ளாமல் இருக்க இது தான் கார ணமா.? வெளி யான தக வலை கேட்டு அதி ர்ச் சியாகு ரசிக ர்கள்..!!

த மிழ்   சினி மாவில்   மு ன்னணி   நடி கையாக   தி கழ் ந்து   வருபவர் தான் நடிகை ஷோபன. இவர்   எ னக் குள்   ஒரு வன்  என்ற   திரைப்ப டத்தின்   மூ லம்   த மிழ்    சினி மாவுக்கு   அ றிமு கமானார் நடிகை ஷோபன. அதனை   தொடர் ந்து   இவர்   த மிழில்   இது   நம்ம ஆ ளு, ச ட்டத் தின்   தி றப்பு  விழா, தளபதி, வா த்தியார்   வீட்டு   மா ப்பிள் ளை, என்கிட்ட   மோ தா தே  போன்ற பல   திரை ப்பட ங்களில்

 

தனது சிறந்த   நடி ப்பை   வெ ளிக்  கா ட்டி   த மிழ்   சினிமாவில்  தன க்கென  ஒரு   இட த்தை   பி டித்து ள்ளார். அதனைத்   தொடர் ந்து   நடிகை சோபனா அவர்கள் 10   வருட ங்களு க்கும்  மேலாக   த மிழ்   சினிமாவில்   ந டிக்கா மல்  இருந்த  நடிகை சோபனா.

 

அதன் பிறகு நடிகர் சிம்பு நடிப்பில் 2012 ஆம் ஆண்டு   வெளிவ ந்த   போடா போடி என்ற   தி ரைப்ப டத்தின்  நடித்ததன்   மூ லம் மீண்டும்   சி னிமா விற்கு   அ றிமுகமா னார். தற்போது இவர்   சென் னையில்   பரத நாட்டிய பள்ளி   ஒ ன்றை   நட த்தி   வரு கிறார்   எ ன்பது   குறிப்பி டத்த க்கது.

 

அ துமட் டுமல் லாமல்   அடி க்கடி  பரத நாட்டிய    நிகழ்ச் சியில்   பங் கேற்று   வருகி றார். இ துவ ரையும்   தி ரு ம ண ம்   செய்து  கொள்ளா மல்  இருந்து வரும் நடிகை சோபனா. அவர்கள் ஒரு   குழ ந்தை யை    த த்தெ டுத்து   வளர்த்து   வரு கிறார்.

 

இந்நிலையில் நடிகை ஷோபனா அவர்கள்   கு டும்ப   நண்பர்   ஒ ருவ ரை   தி ரு மண ம்   செய்து   போ வதாக   த கவல்   வெளி யாகி   ப ரப ரப்பை   ஏ ற்படுத் தி   உள்ளது. இதற்கு அவர்கள் எந்த ஒரு   பதி லும்   அ ளிக்கா மல்   என்பதால்  ரசி கர்கள்  மற்றும் பொ தும க்கள்   மத் தியில்   மிக ப்பெ ரிய   அ ச்ச த்தை   ஏ ற்படுத் தியது.

 

மேலும் ரசிகர்கள் சோபனா அவர்கள்   தி ரு மணத் திற்கு   ரெடி யாகி  விட் டாரா   என்ற   கே ள்விக ள்  கேட்டு   வ ருகிறா ர்கள். மேலும் 50 வயது ஆகிய நடிகை போலவா  இ ருக்கீ ங்க என்றும் சிலர் கேட்டு வ ருகின் றார்கள். இதோ அந்த   புகை ப்படம்   நீங்க ளும்   பாரு ங்கள்…