சி ங்கம் புலி பட த்தில் நடித்த இவரை ஞா பகம் இருக்கா.? த ற்போ தைய நிலை என்ன தெரி யுமா.? என்ன இப்படி மா றிட்டா ங்க..!! வை ரலா கும் புகைப்படம் உள்ளே..!!

11,718

த மிழ்   சி னிமா வில்  ஒரு சில   கா ட்சி யில்  தோன்றி   ரசி கர்களி டையே   இன்று வரை பே சவை க்கும் ந டிகைகள் சிலர் தான். அதிகம் பல முன்னணி   நடி கைக ள்   நடித்து  வந் தாலும்   அவ் வள வாக   ம க்க ளே   நடந்து   வ ருவதி ல்லை. அந்த வகையில் ஒரு   பட த்தின்   மூ லம்   தன க்கென   ஒரு ரசிகர்   கூ ட்டத் தை    வைத் திருப் பவர்   தான் நடிகை நீலு நர்சீன்.

 

இவர் 2011 ஆம் ஆண்டு ஜீவா   நடி ப்பில்   வெ ளியான   சி ங்க ம்  புலி   மூ லம்   அறி முக மாகி   த மிழ்   சினிமா   ரசி கர்க ள்   ம த்தியில்   நல்ல ஒரு   இ டத்தை   பி டித்த வர். மேலும் அந்த   பட த்தில்   பல   மு ன்னணி   த மிழ்   சினிமா   பி ரபலங் கள்   நடித்து   ம க்கள்   மனதில்    வ ரவே ற்கப்   படுகிறா ர்கள்.

 

மேலும் இவர் அதன் பின்னர் எந்த ஒரு   பட த்திலும்   நடி க்கவி ல்லை. இவர் தற்போது என்ன   செய்கி றார்.? என்று யா ருக்கும்  தெரி யவி ல்லை.? மேலும்  சமீப த்தில்   நடிகை நீலு நர்சீன் பேட்டி   ஒ ன்றில்   கல ந்து   கொ ண்டார்.

 

அதில் அவர் கூறியதே அந்த  அ ப்படத் தில்   என் னையும்   எனது   மக ளை யும்   ஜீவா  சை ட்   அடிப்பது போல தான்   எ டுத்து   இரு ந்தார் கள். ஆனால் படம்   வெ ளியான  பி றகு  தான்   தெ ரிந் தது  என் கிட்ட   சொ ன்ன து  ஒண் ணும்  படத்தில்   ஒன்னு   கூ றியுள் ளனர்.

 

மேலும் இவர் தற்போது அவர்   beautician  ஆக  வே லை   செ ய்து   வ ருகி றார். மேலும் இவர் தற்போது தனது   ச மூக  வலை த்தள த்தில்  தனது   புகைப்ப டத்தை   வெளியி ட்டார்.

 

அதைக் கண்ட   ரசிக ர்கள்   இ வங் களா என  வா யடை த்துப்  போய்   உள் ளார்கள். அவரது   ரசிக ர்கள்   அதனை   இ ணைய த்தில்   பரப்பி   வ ருகின் றார்கள். இதோ  அந்த   பு கைப் படம்   மற்றும் வீடியோ…

Comments are closed.