அறி ந்தும்  அறியா மலும் பட நடிகை எ ன்னவா னார் தெரி யுமா.? தி ரும ணத்து க்கு பிறகு அடை யாளம் தெரி யாத அளவுக்கு மாறி ப்போன நடிகை..!! வைர லாகும் புகை ப்படம் உள்ளே..!!

த மிழ்   சினி மாவில்   ஒரு சில   திரை ப்பட ங்களில்   மட் டும்   நடி த்து   விட்டு   அதன் பிறகு பட   வாய் ப்புகள்   இல் லாமல்   காணா மல்போ ன   ஏரா ளமான   நடிகர்,  ந டிகைகள்   உள்ளா ர்கள். அந்த வகையில்   த மிழ்   சினி மாவில் நடிகர் ஆர்யா மற்றும் நடிகர் நவ்தீப்   நடி ப்பில்   வெ ளிவ ந்த   அறி ந்தும்   அறி யாமலும்   என்ற   திரை ப்பட த்தில்   நடி த்தத ன்   மூ லம்  சி னிமா   உ லகில்   அ றிமுகமா னவர் நடிகை சமிக்ஷா.

 

அதனைத்   தொட ர்ந்து   பல   த மிழ்  திரை ப்பட ங்களில்   நடி த்து ள்ளார்   எ ன்பது   குறி ப்பிடத்த க்கது. மேலும்   த மிழ்   ம ட்டுமி ன்றி   தெலு ங்கு, கன் னடம், ப ஞ்சாபி   என   மொ ழி    திரை ப்படங்க ளிலும்  நடித்து ள்ளார். அந்த    திரை ப்பட ங்கள்   ம ட்டுமி ன்றி   ஹி ந்தி   தொலை க்கா ட்சி   சீரிய ல்களி லும்   நடிகை சமிக்ஷா   நடித்து ள்ளார்.

 

அதனை தொடர்ந்து நடிகை  சமிக்ஷா   ஏ ற்க னவே   தி ரும ணமா கி   வி வாகர த்தா ன   அவ ருக்கு   சிங்க ப்பூரை   சேர் ந்த  ஒரு  தொ ழிலதிப ரும்   பா டக ருமான   சயீல்   ஆ ஸ்வால்   எ ன்பவ ருடன்   தி ரும ணம்   நடைபெ ற்று ள்ளது  எ ன்பது   குறி ப்பிடத்த க்கது. மேலும் சயீல்   ஆ ஸ்வாலு க்கும்   இது   இர ண் டாவது   தி ரும ணமாகும்.

 

இத்தனை   தொடர் ந்து  சயீல்   ஆ ஸ்வாலு க்கும்  17 வயதில்   சொ ஹானா   என்ற   ம களு ம்   16   வ யதில்   ஷுவம் என்ற   ம கனு ம்   உள்ள னர். மேலும் நடிகை   ச மிக்ஷாவி ற்கும்   10   வ யதில்   அ மிபிர்   என்ற   ம கன்   உள் ளார். இந்த   நிலை யில்   தி ரும ணம்   குறி த்து நடிகை  சமிக்ஷா  கூறியு ள்ளார்.

 

மேலும்   சிங்க ப்பூரில்   இரு க்கும்   குரு த்வா ரா   ஒ ன்றில்   எ ங்க ளின்   தி ரும ணம்   மிக   எ ளிமை யாக   நடைபெ ற்றது. இப்போது   கொ ரோ னா   வை ர ஸ்   பிர ச்ச னையால்   எங் கள்   குடு ம்பத் தாரால்   தி ரும ணத்தி ல்   கலந்து   கொ ள்ள   முடி யவில் லை. அதனால் அவர்கள்   ஆ ன்லை னில்   தி ரும ணத் தை   பார் த்து   வா ழ்த் து   கூறி னா ர்கள்  என்று நடிகை  சமிக்ஷா  கூறியு ள்ளார்.

 

இத்தனை தொடர்ந்து நடிகை சமிக்ஷா  நான்   திரை த்துறை க்கு   கு ட்பை   சொ ல்லிவி ட்டேன். மேலும் நான்   திரை க்கதை   எழு துதல், இய க்கம், தயா ரிப்பு   ஆகி யவ ற்றில்   க வனம்   செலு த்தப்   போ கிறேன். மேலும், எனது   மா மனா ரின்   தயா ரிப்பு   நி றுவன த்தையும்   கவ னித்து   கொள் ளப்போ கிறேன்   என நடிகை  சமிக்ஷா  கூறியு ள்ளார்…