நடிகர் ரா ஜ்கிர ணின் ம களை பார் த்துள்ளீ ர்களா.? அட, இவருக்கு இப்படி ஒரு அ ழகான மக ளா.? நடி கைகளை மி ஞ்சும் பே ரழகு..!! இணைய த்தை கல க்கும் புகைப்படம் உள்ளே..!!

த மிழ்   சினி மாவில்   கிராம த்திலி ருந்து   வந்த   ஏ ராள மான   நடிக ர்கள்    உள்ளா ர்கள். ஆனால்,  அதில்   கிராம த்திலிரு ந்து   வந்து   சி னிமா   உ லகை   கல க்கி யவரதன்   நடிகர் ராஜ்கிரண். மேலும், இவர்   கிராம த்துக்   கதை களில்   குண ச்சித்திர   நடி கராக   பெயர்   எடு த்தவர்   என்று கூட   சொல் லலாம். மேலும், இவர்   திரை ப்பட த்தில்   மா மிச ங்களை   கடி த்து   சா ப்பி டுவது   எதி ரிக ளை

 

தூ க்கி ப்போட்டு   அடி ப்பது   மேலும்   அ டியால்க ளை   எறு ம்புக ளை   உடை ப்பது   என்று   வழ க்கமாக   திரை ப்பட த்தில்நடிப்பார். இதனைத்   தொடர் ந்து   நடிகர்   ரா ஜ்கிர ணின்   உ ண்மை யான   பெயர்  இது   கிடை யாது. அவ ருடைய   பெயர்   கா தர்   மொ ய்தீன்.

 

இவர்   சி னிமாவி ற்காக   தான்   த ன்னு டைய   பெயரை   ரா ஜ்கிர ண்   என்று   மா ற்றிக்   கொ ண்டார்   எ ன்பது   குறி ப்பிட த்தக்கது. இவர் நடிகர்   ம ட்டும ல்ல   ஒரு   இய க்குனர், தயாரி ப்பா ளராகும்   திக ழ்ந்து   வருகி ன்றார். மேலும் இவர்   எ ளிய   குடு ம்ப த்தில்   பிற ந்து   வளர் ந்தவர்.

 

ஆனாலும், இவரது   பெற்றோ ர்கள்   இவரே ராஜா போல   வளர் த்து   வந்தனர். அத ன்பி றகு   இவர்   செல் லம்மா   என்ற ஒரு   பெ ண் ணை   தி ரும ணம்   செய்து   கொண் டார். அதன், பிறகு சில   நா ட்க ளிலேயே   இவர்கள் இருவ ருக்கும்   கரு த்து   வே றுபாடு   கா ரணமா க   இ ருவரும்   பிரி ந்து   வி ட்டா ர்கள்.

 

மேலும், நடிகர்  ராஜ்கிரண்   வா ழ்வி ல்   எந்த ஒரு   குறி க்கோ ளும்   இல் லாமல்   வாழ் ந்து   கொ ண்டிரு ந்த   பிறகு   அத ன்பி றகு   ப த்மஜோ தி   என்ற   பெ ண் ணை   இர ண்டாம்   தி ரும ணம்   செய்து   கொ ண்டார். அதன் பிறகுதான் நான்   நி ம்மதி யாக   உண ருகிறே ன்  என்று அவர்   கூறியு ள்ளார். மேலும்   இவ ர்க ளுக்கு   ஒரு   ம கன்   மற்றும்   ம கள்   என   இர ண்டு   பே ர்கள்   உள் ளார்கள்.

 

மேலும், இவர் தனது   குடு ம்ப த்துடன்   நி ம்மதி யாக   வாழ் ந்து   வருகி ன்றார். இப்படி ஒரு   நி லையில்   தற்போது   முத ன்   முறை யாக   ம னை வி   மற்றும்   குழ ந்தைக ளுடன்   இரு க்கும்   புகை ப்பட த்தை   ச மூக   வலை த்தள   பக்க த்தில்   ப திவிட்டு ள்ளார். இதனை   பார் த்த   ரசிக ர்கள்   ப லரும்   ஆ ச்சரிய த்தில்   உள் ளார்கள். மேலும் இந்த   புகை ப்பட த்தை   ச மூக   வலை த்தள   பக்க த்தில்   பகிர் ந்து   வருகி ன்றா ர்கள்…