54 வ யதில் மக ளுடன் இ ளமை யாக இருக்கும் நதியா..!! அவரது மக ள்கள் என்ன வேலை செ ய்கிறார் தெரி யுமா.? இணைய த்தை கல க்கும் த கவல் உள்ளே..!!

நடிகை நதியா அவர்கள்  1980 களில்   த மிழ்   சி னிமாவில்   கொ டிக ட்டிப்   பற ந்த   ஒரு   ந டிகை   என்றல் அது ந தியா. இவர்   கே ரளாவை   சேர் ந்த   ந தியா, பூவே பூச் சூடவா என்ற   திரை ப்ப ட ம்   மூ லமாக   த  மிழ்   சி னிமா வுக்கு   நுழை ந்த   ஒரு   கதா நாயகியாக   அ றிமு கமா கி   உ ள்ளார். அந்த   திரை ப்பட த்தின்   சூ ப்பர்   ஹி ட்டு  க்கு ப்   பிறகு   மு ன்னனணி   நா யகியாக   த மிழ்   சினி மாவில்   மா றிய வர்.

 

நடிகை நதியா பெயரில் வளையல், சே லைகள்   மா ர்கெ ட்டு க்கு   வரும் அளவுக்கு   ப யங் கர   பா ப்பு லரா னார்   நடிகை நதியா அவர்கள். மேலும் இவர்   கி ளாம ரை   ந ம்பாமல்   த ன்   நடி பா ற்ற லை   மட் டுமே   ந ம்பி   த ரமா ன  திரை ப்பட ங்களைத்    தே ர்ந்   தெடுத் து  நடிகர்  ரஜினி, பிரபு, சத்யராஜ் போன்ற   முன் ன ணி   ஹீ ரோக் களுட ன்   நடி த்தார்   நடிகை நதியா அவர்கள்.

 

நடிகை நதியா அவர்கள்   தி ருமண த்துக்கு ப்   பிறகு   சி னிமா வில்   ந டிப் பதை   நிறு த்திய   ந தியா   நீ ண் ட   இ டைவேளை க்கு   பிறகு  நடிகர்   ஜெ யம்  ரவி   நடி த்த   ‘எம்.குமரன்  திரை ப்பட த்தில்   அ ம்மா   கே ரக் டரி ல்   நடி த்தா ர்   நடிகை   நதியா.

 

அதைத்   தொட ர்ந் து   ‘ச ண்டை, தா மிரப ரணி   ம ற்றும்   சில   தெ லுங் கு    திரை ப்ப டங் களில்   அம் மா- அக் கா   கே ரக்ட ரில்   நடி த்து   வ ந்தா ர்   எ ன்பது   குறி ப்பிட த்தக்கது.மேலும்  54   வய தா கும்  நடிகை  ந தியா விற்கு   சனம், ஜனா என்ற இரண்டு   ம க ள்கள்   இ ருக் கிறார். மேலும்   நடிகர், நடிகைகள்   த ங்க ளது   வா ரிசு களை

 

சினிமாவு க்குள்   நு ழைய வை ப்ப தே   வ ழக் கமாக   கொ ண்டு ள்ள   நி லையி ல் நடிகை   ந தியா   ம ட்டும்   வி த்தி யாசமாக   இரு ந்து   வரு கிறா ர். ஆம் தனது 2   மக ள்களை   சி னி மாவி ற்குள்   எ ட்டி ப்   பா ர்க் க   வி டவில் லை  நடிகை நதியா. மூ த்த   ம க ள்   அ மெரி க்காவில்   வே லை   செ ய்து   கொ ண்டிரு க்கிறார்.

 

இளைய   ம க ள்   ஜனா   அ ங்கு   வே லை   செ ய்து   வரு கிறா ர். மேலும் நடிகை   நதியா 54   வ யதி லும்   இ ள மை யாக   இரு ப்பத ற்கு   நதியா   கூ று ம்   கா ரண ம்   எ ன்ன   வென் றால்   மு றையான   உ டற்   பயி ற்சி   உ ண வுக் க ட்டு ப்பா டு   என்று   தன து   அ ழகி ன்   ரகசிய ங்களை   வெளியி ட் டு ள்ளார்…