அம் மாவின் ம டியில் அமை தியாக இருக்கும் இந்த கு ழந்தை யார் தெரி யுமா.? இ ந்திய சினி மாவை கல க்கிய பி ரபல நடிகை..!! புகை ப்பட த்தை கண்டு இவரா என்று அ திர்ச் சியான ரசிக ர்கள்..!!

நடிகை அனுஷ்கா ஷெட்டி ஒரு   இ ந்தி ய   திரை ப்பட   நடிகை மற்றும் மாடல் ஆவார். இவர்   தெலு ங்கு   மற்றும்   த மிழ்   திரை ப்படத்   தொழி ல்களில்   மு க்கிய மாக   பணி யாற்று கிறார். இவர்   மூ ன்று   சினிஎம்ஏஏ   விரு துகள், ந ந்தி   விருது, டிஎன் மாநில   திரை ப்பட   விரு துகள்   மற்றும்   எ ட்டு   பரி ந்துரைக ளிலிருந்து   மூன்று பிலிம்பேர்   விரு துகள்   உட்பட பல   பாரா ட்டு க்களைப்   பெற்று ள்ளார். இவர் 50 க்கும் மேற்பட்ட   பட ங்களில்   தோ ன்றிய  நடிகை  அனுஷ்கா.

 

இந்தி யாவில்   அதிக   சம் பளம்   வாங்கும்   நடி கைகளில்   ஒருவர் ஆவார். மேலும் 2005 ஆம் ஆண்டு   தெலு ங்கு   திரை ப்பட மான   சூப்பர் என்ற   திரைப டத்தில்  மூ லம்   அவர் தனது   நடி ப்பில்   அ றிமுகமா னார். இது   அவரு க்கு   பிலி ம்பேர்   சிறந்த துணை நடிகை – தெலுங்கு   நி யமனம்   பெற்றது.

 

அதன் பிறகு அடுத்த ஆண்டு எஸ்.எஸ். ராஜ மவுலி யின்   வி க்ரம ர்குடு   என்ற   பட த்தில்   நடி த்தார். இது ஒரு பெரிய வணிக   வெற் றியாக   மாறி யது. அத ன்பி றகு   2009 ஆம் ஆண்டில்   தெலு ங்கு   இருண்ட   க ற்பனைத்   திரை ப்பட மான   அரு ந்ததி யில்   அனுஷ்கா   இர ட்டை   வேட ங்களில்   நடித்தார். இது அவரது   விம ர்சன   பாரா ட்டுகளை யும்   பல   விரு துக ளையும்   பெற்றது.

 

அத ன்பி றகு   தொடர் ச்சியான   பட ங்களின்   வெற் றியைத்   தொடர் ந்து அவர்   தெ லுங்கு   சி னிமாவி ன்  முன் னணி   ந டிகைக ளில்   ஒ ருவ ராக   தன்னை   நி லைநிறு த்திக்   கொ ண்டார். இவர் 2010 களில், வெட் டிகாரன், சிங்கம், சிங்கம் II , மற்றும் என் னை   அரி ந்தால்  போன்ற   அ திரடி   பட ங்களில்   நடி த்ததன்   மூ லம்  நடிகை அனுஷ்கா ஷெட்டி   த மிழ்   சினி மாவில்   வெற் றியைப்   பெற் றார்.

 

இவை   அனை த்தும்   பெரிய   வ ணிக   வெற் றிகளாக   இருந்தன. பிறகு   வா னம், தெ ய்வ  தி ருமகள் மற்றும் சைஸ்   ஜீ ரோ   ஆகிய   நாடக ங்களில்   தனது   முன் னணி   நடி ப்பால்   விம ர்சகர்க ளிடமி ருந்து   தொடர்ந்து   பாரா ட்டுக்க ளைப்   பெற் றார்.இது   தெலு ங்கின்   சிறந்த   நடிகை க்கான   மூன் றாவது   பிலி ம்பேர்   விருதை வென்றது.

 

அதன் பிறகு   பாகு ப லி   திரை ப்பட த்தில்   இ ளவ ரசி   தே வசே னாவின்   ஷெட் டியின்   சி த்தரி ப்பு   பர வலான   பாரா ட்டைப்   பெற் றது. தி பிகினிங்   இ ந்தி ய   திரை ப்பட ங்களில்   ஏ ழாவது   இட த்தில்   உள் ளது. அதன்   தொட ர்ச்சி யான   தி   கன் லுஷன்   எல்லா   கா லத் திலும்   அதிக   வ சூல்   செய்த   இர ண்டா வது   இ ந்தி ய   திரை ப்பட மாகும்

 

மேலும்   தென் னிந்தி ய   சினி மாவில்   அதிக   ச ம்ப ளம்   வா ங்கும்   நடி கையா கவும்   திக ழ்ந்தார்  நடிகை அனுஷ்கா. அதனை   தொடர் ந்து   நடிகை அனுஷ்கா தனது   அ ம்மா வுடன்   சி றுவ யதில்   எடு த்துக்கொ ண்  ட   புகை ப்படம்   ஒன்று   த ற்போது   ச மூக   வலை த்தள ங்களிள்   வெ ளியாகியு ள்ளது…