90களில் கொ டிகட்டி பறந்த நடிகை மாதவி என் னவா னார் தெரி யுமா.? தற்போது என்ன செய்கி றார் எப்படி உள்ளார் பாருங்க ஷா க் ஆ கிடு விங்க..!! வைர லாகும் புகை ப்படம் உள்ளே..!!

2,744

80 மற்றும் 90களில்   வெ ளிவந் த   த மிழ்   ப டங்க ளில்   முன்னணி  ஹீ ரோயி னாக   வலம் வந்தவர் தான் நடிகை மாதவி. இவர் நடிகை  ரஜி னி   மற்றும்   க மலுடன்   பெ ரும்பா லான   படங் களில்   நடித் தவர்   நடிகை மாதவி தற்போது என்ன   செ ய்து  கொ ண்டி ருக்கி றார்   தெரி யுமா.? நடிகை மாதவி 1962ஆம் ஆண்டு   ஹை தரா பாத்   நகரில்   பிறந் தார்.

 

இவருடைய   உ ண்மை யான   பெயர் அல்லதுர்கம்  மாதவி. இவர்   சி றுவ யதில்   நா ட்டியக்   க லையில்   கை தேர் ந்த   கி ட்ட த்தட்ட  1000   இ டங்க ளில்   தனது   நா ட்டில்   தி றமை யை   காட்டி உள்ளார். அதன் பிறகு     டீன் ஏஜில் தூரப்பு படமரா    என்ற ஒரு தெலுங்கு படத்தில்

 

நடிகை யாக  நடித்த அந்த படம்   ஹி ட்   படமாக   அமை ந்தது. அதன் பின்னர் தனது   சி றுவ யதி லேயே   தெலு ங்கில் முன்னணி ஹீரோயின் ஆனார். மேலும்   தெலு ங்கு   சூப்பர் ஸ்டார் சிரஞ்சீவி படம் மட்டுமே 10   பட ங்களு க்கு   மேல்  நடித் துள்ளார். நடிகர்   ரஜி னிகாந்த்   நடிப்பில்   வெ ளிவந்த   தி ல் லு   மு ல்லு  படத் திலும்

 

த மிழ்   சி னிமா வில்   அ றிமுக மானார். அதன் பின்னர்   ரஜி னியுடன்   க ர்ஜ னை, தம் பிக்கு   எந்த ஊரு, இதனை ஏரா ளமான   திரை ப்பட ங்களில்   ஹீ ரோயி னாக   ந டித்து ள்ளார். இந்தியில் அமிதாப்   ப ச்சனுடன்   உடன்   ந டித்து ள்ளார். மேலும் நடிகர் கமலுடன்   ராஜபா ர்வை, கா க்கிச்ச ட்டை   ஆகிய   பட ங்களில்   நடித்து  அ சத்தியி ருப் பார்   நடிகை மாதவி.

 

இவர் மேலும்   த மிழ், தெலுங்கு, இந்தி, மலை யாளம், கன் னடம்   மற்றும்   ஒ ரிசா   என அனைத்து   மொ ழிகளி லும்  300க்கும்   மேற்ப ட்டபட ங்களில்   நடித்து ள்ளார்   இவரது   ந டிப்பு க்காக   கே ரளா   ஸ் டார்   விடைபெற் றார்   எ ன்பது   குறி ப்பிடத க்கது.

 

அவ ர்க ளுக்கு   ஆ சிர மத்தி ற்கு   அடிக்கடி   செல் வார்   நடிகை மாதவி  1995இல் சுவாமி   கூ றிய தன்   பேரில்   எ ன்னும்  ஒரு   மரு த்துவ   தயாரி க்கும்   தொ ழில்   அதிபரை    திரு ம ண ம்   செய்து   கொ ண் டார். அவர் ஒரு   ஆ ங்கி லேயர்   இ ந்திய   அ வர்   தி ரும ண த்தி ற்கு   பிறகு

 

தனது   நடி ப்பினை   மு ற்றிலு மாக   நி றுத்திவி ட்டார். இந்த   த ம்பதியி னருக்கு   3   பெ ண்   கு ழ ந்தை க ள்   உண்டு. தற்போது இவர்   அமெரி க்காவில்  நி யூயா ர்க்   தனது  கு டும் பத்து டன்   வசி த்து   வருகிறா ர்…

Comments are closed.