90களில் கொ டிக ட்டி ப றந்த நடிகை சரி த்தவு க்கா இப்படி ஒரு ப ரிதாப நிலை மை.? அதி ர்ச்சிய ளிக்கும் த கவலை வெளி யிட்ட நடிகை..!!

நடிகை சரிதா அவர்கள்   இ ந்தி யாவின்   கு ண்டூர்   மாவட் டத்தின்   முனி ப்பள் ளியில்   அ பிலா ஷாவாக   பிற ந்தார். அவரது முதல்   தி ரு மணம்   1975 இல்   தெ லுங்கு   நடிகர்   வெங் கட்டா   சுபாயுடன் நடந்தது, அவர்கள் 1976 இல்   வி வா க ரத் து   செய்தனர். அவரது இரண்டாவது   தி ரும ணம்   1988 செப்டம்பர் 2 அன்று   மலை யாள   நடிகர் முகேஷுடன்   இரு ந்தது, அவருக்கு ஸ்ரவன் மற்றும் தேஜாஸ் என்ற இரண்டு   ம கன்க ள்   உள் ளனர்.

 

அவரது சகோதரி விஜி   சந் திரசே கரும்   ஒரு நடிகை. மேலும் நடிகை  சரிதா ஒரு   தெ ன்னி ந்திய   நடிகை   இவர்   த மிழ், மலை யாளம், கன் னடம்   மற்றும்   தெலு ங்கு   மொழிக ளில்   160 க்கும்   மே ற்பட் ட   பட ங்களில்   நடித்து ள்ளார். அவர் 1980 களில்   பி ரபல மான   மற்றும்   வி மர்ச ன   ரீ தியாக   பாரா ட்ட ப்பட்ட   முன்னணி   நடி கைகளில்  ஒருவர்.

 

செல்வி என்ற   தொலை க்கா ட்சி   சீ ரிய லிலும்   தோன்றி னார். அவர் ஒரு   டப் பிங்   கலை ஞராக வும்   புகழ ப்படுகி றார். மேலும்  1990 களில் நக்மா, விஜயசாந்தி, தபு, சுஷ்மிதா சென், ரம்யா   கிரு ஷ்ணன்   மற்றும் சவு ந்த ர்யா   போன்ற   ந டிகைகளு க்காக   த மிழ், கன் னடம், மலை யாளம்   மற்றும்   தெலு ங்கு   திரை ப்படங்க ளுக்காக   அவர்   கு ரல்   கொடு த்து ள்ளார்.

 

அதன் பிறகு இந்த ஜோடி 2011 இல்   வி வாக ரத் து   பெற்றது. மேலும் நடிகை  சரிதா இப்போது தனது   ம கன்   ஷ்ரவ னுடன்   துபாய், யுஏஇயில்   த ங்கியு ள்ளார். அத ன்பி றகு   இவர்   தி ரு மண த்துக்கு   பின்பு   சினிமா வுக்கு   முழுக்குப் போட்டு   கு டு ம்ப த்துக்கு   மு ழுநே ரமும்   செல வு   செய்து   வருகி றார்.

 

இ ந்நிலை யில்   அண் மையில்  நடிகை  சரிதாவும், நடிகை ஸ்ரீபிரியாவும்   சேர் ந்து   ஒரு   போட் டோ   எடுத்து ள்ளனர். அந்த   பட த்தை   நடிகை   ஸ்ரீ பிரியா   ட் விட்ட ரில்   போட அது   இ ணை யத்தில்   வைர லாகி   வருகி றது. இதோ அந்த   புகை ப்படம்…