பிரபல சீரியல் நடிகை அர் ச்சனாவின் க ணவர் யார் தெரி யுமா.? அட, இந்த பிரப லம் தான் க ணவரா இது தெரி யாம போ ச்சே..!! இணைய த்தை கல க்கும் வை ரல் புகை ப்படம் இதோ..!!

தொ லைக்கா ட்சியில்  ஒளிபரப் பாகி  வரும்   நிகழ்ச் சியுடன்   சீ ரிய லும்   எல்லா வற்றையும்   ம க்களி டையே   நல்ல   வ ரவேற்பு  பெற்று   வருகி ன்றது. இதனால்   ஒவ் வொரு   சேனலும் போட்டி   போட் டுக்   கொண்டு தங்க ளுடைய   சே னல்க ளில்   வி த்தியா ச    வித் தியா சமான   தொட ர்களை   நி கழ்ச்சி களையும்  ஒளி பரப்பி கொண்டு  வரு கின்றா ர்கள்.

 

அந்த வகையில் விஜய் டிவியில்   ஒ ளிபரப் பாகி   வரும்   ஹி ட் டா ன   சீரி யல் என்றால்   ராஜா  ரா ணி. இந்த சீரியல்   ம க்க ளிடையே   பெரும்   ந ல்ல   வரவே ற்பை   பெற்று ள்ளது. இதில்  குறி ப்பாக  இந்த   சீ ரியலில்  நடித்த   நடிகை   செ ண்பா  மி கவும்   பி ரபல மானார்   எ ன்பது   குறி ப்பிட த்தக்கது.

 

அந்த   வகை யில்   இந்த   சீ ரியல்   வி ல்லியா க   நடித் தவர்   மூ ல ம்   பி ரப லமடை ந்தவர்   தான் நடிகை  அர்ச்சனா. இவர் கடந்த 2004 ஆம் ஆண்டு   வெ ளியான   தனுஷின்   புது க்கோ ட்டையிலி ருந்து   சரவணன்   திரை ப்படத்தில்

 

அ வருக்கு   த ங்கை யாக   நடித்தி ருந்தார்   நடிகை   அர் ச்சனா. அதனை   தொட ர்ந்து    த மிழ்    தொலை க்காட்சி   தொட ர்களை   பொரு த்தவரை  பிரி வோ ம்   சந்தி ப்போ ம், தங் கம்   மற்றும்  இ ளவரசி என பல   சீரிய ல்களில்  நடி த்துயு ள்ளார்.

 

இவர் ஐந்து டிகிரி   முடி த்து ள்ளார். அந்த   சீ ரியலி ல்   நடித்துக்   கொ ண்டிரு க்கும்   போதே    சொ ந்தமாக  ஊ றுகாய்   தயா ரித்து   வி ற்கின் றனர்   என்ற  த கவல்   வெளி யாகியு ள்ளது. தற்போது  கண வரு டன் இருக்கும்   பு கைப்ப டம்   வெளி யாகியு ள்ளது…