ஒ ரே வருட த்தில் 50 பட ங்களில் நடித்த பி ரபலம் யார் தெரி யுமா.? இன் றுவரை அதை முறிய டிக்க முடி யாமல் திண றும் காமெடி நடிக ர்கள்..!! யாரெ ன்று நீங் களே பாரு ங்கள்..!!

147

அன்றைய   கா லத் தில்   டி எஸ் பாலை யா, சந் திர பாபு, என் எஸ்  கிருஷ் ணன், நாகே ஷ், மது ரம், தங்க வேலு மற்றும் மனோ ரமா போன்ற   ஏ ராள மான   நகை ச்சு வை   ந டிகர் கள்   இ ருந் தனர். அவ ர்களு க்கு   போ ட்டி யாக   க ளத் தில்   இ றங்கி பல   பே ர்   வ ந்தா ர்கள். அவர்க ளில்   சி லர்தா ன்   வெ ற்றி  அ டைந் தார் கள். த மி ழ்   சினி மாவின்   ஆ ரம்ப   கா லத் தில்   பல   கா மெடி   ந டிக ர்கள்   ம த்தி யில்   தனக் கென   ஒரு   இட ம்   பி டித் தவர்  சுருளி ராஜன்.

 

எங்க வீட்டு பிள்ளை என்ற எம்.ஜி.ஆர் பட த்தின்   மூ ல ம்   சி னிமா வில்   கா ல் ப தித் த   சுரு ளிராஜன்   அ டுத்த டுத்து பல   நடி கர்க ளுட ன்   நடி த்து   த மி ழ்   சினி மாவி ல்   தன க் கென   ஒரு இடம் பிடித் தார். மேலும் சுரு ளிராஜனின்   த னித்து வமான   குரல் அவரது   சி னிமா   வா ழ்க் கைக் கு  சா தகமா கவே   அ மைந் தது.

 

 

அது   மட்டுமி ல்லா மல்   எந் த   வே டத் தில்   கொ டுத் தாலு ம்   அத ற்கு   த குந் தாற்   போல் தன்னை தயார்  படுத் திக்  கொ ண்டு   நடிப் பை  வெ ளிப்ப டுத் தி காட் டு வார். இது சினிமாவில் இவரு க்கு   ப க்கப லமா க   அ மைந் தது. இவர் 50   பட ங்க ளில்   நடித் த சுரு ளிராஜன்  கம ல்ஹா சனை   நடித்த “மீண் டும்   கோ கிலா” என்ற   ப டத் தில்   கா மெடி   கல ந்த   இயக் குனரா கவு ம்    ந டித் தார்.

 

இப்படம்   பெ ரிய   அள வில்   வெற் றி பெ ற்ற  தால் அதன் பிறகு   மீண் டும் காமெ டி   க தாபா த்தி ரத்தி ற்கு   தி ரும் பிச்   சென் றார். ஒரு தலை முறை காமெடி   ந டிக ர்கள்   போன   பி றகு அடுத்த   தலைமு றை யான   கவு ண்ட மணி, செந்தில், வடிவேலு மற்றும் விவேக்   நடி கர்கள்   கா மெடி   மூ ல ம்   த மி ழ்   சினி மாவில்   ஆ ட்சி   செ ய்து வந் தாலு ம்   அ வர்க ளுக்கும்   ஒரு போட் டியா ளராக வே   இரு ந்து ள்ளா ர்   சுருளி ராஜன்.

 

அது மட்டுமி ல்லாமல் 1   வ ருட த்தில் 50  பட ங்கள் எந்த  ஒரு   கா மெடி   ந டிகரும்   நடி க்கவி ல்லை. ஆனால்  சுருளி ராஜ னின்   ஆட் சிக் கால ம்   என்பதா ல்   அ வர்மட் டும்தான்  அ ன்றைய   கா லத் தில்  1 வருடத்தில் 50படங் கள்   நடி த்து ள்ளார்.  இன்று வரை எந்த ஒரு   கா மெடி   நடி கரு ம் ஒரு   வரு டத்தி ல்   50   படங் கள்  நடி க்க  முடி யாம ல்  தவி த்து  வ ருவது   கு றிப் பிடத் தக்க து…

 

Comments are closed.