ஒரே வரு டத் தில் 50 பட ங்க ளில் நடித்த பி ரப லம் யார் தெரி யுமா.? இன் றுவ ரை அதை முறி யடி க்க முடி யாமல் தி ணறு ம் கா மெடி நடிகர்கள்..!! யாரெ ன்று நீங்களே பாரு ங்கள்..!!

884

அன் றைய கா லத் தில் டி எஸ் பாலை யா, சந் திர பாபு, என் எஸ் கிருஷ் ணன், நாகே ஷ், மது ரம், தங்க வேலு மற் றும் மனோ ரமா போ ன்ற ஏ ராள மான நகை ச்சு வை ந டிகர் கள் இ ருந் தனர். அவ ர்களு க்கு போ ட்டி யாக க ளத் தில் இ றங்கி ப ல பே ர் வ ந்தா ர்கள். அ வர்க ளில் சி லர்தா ன் வெ ற்றி அ டைந் தார் கள்.த மி ழ் சினி மாவின் ஆ ரம்ப கா லத் தில் ப ல கா மெடி ந டிக ர்கள் ம த்தி யில் த னக் கென ஒ ரு இட ம் பி டித் தவர் சுருளி ராஜன்.

 

எ ங்க வீட் டு பி ள்ளை என்ற எம்.ஜி.ஆர் பட த்தின் மூ ல ம் சி னிமா வில் கா ல் ப தித் த சுரு ளிராஜன் அ டுத்த டுத்து பல நடி கர்க ளுட ன் நடி த்து த மி ழ் சினி மாவி ல் தன க் கென ஒ ரு இ டம் பி டித் தார்.சுரு ளிராஜனின் த னித்து வமான குரல் அவ ரது சி னிமா வா ழ்க் கைக் கு சா தகமா கவே அ மைந் தது.

 

 

அது மட்டுமி ல்லா மல் எந் த வே டத் தில் கொ டுத் தாலு ம் அத ற்கு த குந் தாற் போல் தன் னை த யார் படுத் திக் கொ ண்டு நடிப் பை வெ ளிப்ப டுத் தி காட் டு வார். இது சி னிமா வில் இ வரு க்கு ப க்கப லமா க அ மைந் தது.இவர் 50 பட ங்க ளில் நடித் த சுரு ளிராஜன் கம ல்ஹா சனை நடித்த “மீண் டும் கோ கிலா” என் ற ப டத் தில் கா மெடி கல ந்த இயக் குனரா கவு ம் ந டித் தார்.

 

இப் படம் பெ ரிய அள வில் வெற் றி பெ ற்ற தால் அத ன் பிற கு மீண் டும் காமெ டி க தாபா த்தி ரத்தி ற்கு தி ரும் பிச் சென் றார்.ஒரு தலை முறை கா மெடி ந டிக ர்கள் போ ன பி றகு அடு த்த த லைமு றை யான கவு ண்ட மணி, செ ந்தில், வ டிவேலு மற் றும் விவே க் நடி கர் கள் கா மெடி மூ ல ம் த மி ழ் சினி மா வில் ஆ ட்சி செ ய்து வந் தாலு ம் அ வர்க ளுக்கும் ஒரு போட் டியா ளராக வே இரு ந்து ள்ளா ர் சுருளி ராஜன்.

 

அது மட் டுமி ல்லாமல் 1 வ ருட த்தில் 50  பட ங்கள் எந்த ஒ ரு கா மெடி ந டிகரும் நடி க்கவி ல்லை. ஆ னால் சுருளி ராஜ னின் ஆட் சிக் கால ம் என் பதா ல் அ வர் மட் டும்தா ன் அ ன்றைய கா லத் தில் 1 வரு டத் தில் 50 ப டங் கள் நடி த்து ள்ளார்.  இன் று வரை எந்த ஒ ரு கா மெடி நடி கரு ம் ஒரு வரு டத்தி ல் 50  படங் கள் நடி க்க முடி யாம ல் தவி த்து வ ருவது கு றிப் பிடத் தக்க து.

 

 

Comments are closed.