சன் மியூசிக் தொகு ப்பாளி vj தியாவா இது.? தி ருமண த்திற்குப் பிறகு அடை யாளம் தெரி யாத அளவு க்கு மாறி ப்போன vj..!! இணைய த்தியில் வைர லாகும் புகை ப்படம் இதோ..!!

728

சன் டிவியில் ஒரு   மு ன்ன ணி   சே னல்   இதில்   சீ ரிய ல்கள்   மூ லம்   இந்த   சே னல்   ம க்க ள்   ம த்தியி ல்   பி ரபல ம்   அடை ந்தது என்று தான்   சொ ல்ல   வே ண்டும். அந் தவ கையில்   ச ன்டி வியில்   2015ஆம் ஆண்டு முதல் 2017ஆம் ஆண்டு வரை ஒரு   கா மெடி   கேம் ஷோ   ஒ ளிபர ப்பா னது. அந்த காமெடி   கே ம்   ஷோ வில்   தான் தொகு த்து   வழ ங்கி யவர்   தியா மேனன் என்பவர்.

 

அதனைத்   தொடர் ந்து   சன்  டி வியில்   ஒ ளிபர ப்பான   இ ன்னொ ரு   ச வாலே   ச மாளி   என்ற கே ம்   ஷோ வி லும்   இவர்   தொகு ப்பா ளராக   இரு ந்தார்   எ ன்ப து   குறி ப்பிடத்த க்கது. அதனை   தொடர் ந்து   2016ஆம் ஆண்டு   கார் த்திக்   எ ன்பவ ரை   கா த லி த் து   தி ரும ணம்   செய்து   கொண் டார்   தொகு ப்பாளி னி  தியா  மே னன்.

 

இவர் அவரது   தி ரும ணத்தி ற்கு   பின்   சி ங்க ப்பூரில்   செ ட்டிலாகி   அங்கே ஒரு டிவி சேனலில் தொகு ப்பாளி னியாக   ப ணியா ற்றி   வந்து ள்ளார். மேலும்   தொகு ப்பாளி னியாக   மட் டுமல் லாமல்   பாடல், நடனம் என்று ப ன்முக   தி றமை   கொ ண்டவர்   தான் vj தியா மேனன்.

 

மேலும் இவர் நடிகர் விஷால் நடிப்பில்   வெளி யான   திரை ப்படம்   தீ ராத   விளை யாட்டுப்   பி ள்ளை   பட த்தில்  இடம் பெற்ற என்   ஜன் னல்   வந்த   கா ற்றே  மற்றும் நடிகர் விஜய் நடிப்பில்   வெளி யான   வில்லு படத்தில் இடம் பெற்ற   தீ ம்தன க்க   தி ல்லா னா   போன்ற சில   பாட ல்க ளை   பாடியு ள்ளார்   எ ன்பது   குறி ப்பிடத்த க்கது.

 

இவரது   தி ரும ணத்தி ற்குப்   பிறகு டிவி சேனல்   ப க்கம்   வ ராமல்   பிரேக்   எடு த்துக்கொ ண்டார். இரு ப்பினும்  ச மூக   வலை த்தள த்தில்   ஆ க்டிவா க   இரு க்கும்   இவர்   அடி க்கடி   அவரது   புகை ப்பட த்தை   பதிவி ட்டு   வருகி றார். அந்த வகையில் தற்போது அவர்   க ணவ ருடன்   இரு க்கும்   புகை ப்பட த்தை   பதிவி ட்டுள் ளார்…

 

Comments are closed.