நடிகர் கலைய ரசனின் ம னைவி யார் தெரி யுமா.? என்னது, அவ ங்களும் ஒரு பிரப லமா.? புகை ப்பட த்தை பார் த்து அ திர்ச் சியா ன ரசிக ர்கள்..!!

2,305

கலையரசன் ஒரு   இ ந் தி ய   நடிகர் ஆவர். இவர்   த மி ழ்   தி ரை யுல கில்  பணியா ற்றுகிறார். அவர் இயக்குன ர்க ளான   மை ஷ்கி ன்   பா ர்த் தி பா ஸ்க ரின்   அர் ஜுன ன்   கா தலி யுட ன்  ஆனால்  பட ம்   வெ ளி யிடப்   படா மல்  உ ள் ளது. பின்னர் அவர்   இ யக் கு னர்   மை ஷ் கினு டன்  ந ந்த லா லா மற்றும்   மு கமூ டி   ஆகிய   இ ரண் டு  ப டை களி ல்   மு யற் சிக ளில்   ப ணி யா ற்றி னார். மேலும்   தி ரை ப்ப ட  த யாரி ப்பா ளரை   தனது  வ ழிகா ட்டி யாக ப்   பா ரா ட்டி னார். ரஞ்சித்தின்   இ யக்கு னரா ன   அ ட்டக தி,  க தாநா யகி க்கு   சூ ட்ட ரா க   நடி த்தார்.  அ த்து டன் வி க்ரம்   சு குமா ரனி ன்   மா த யா னா ய்   கூ ட்ட ம்   ஆ கிய வற்றி லும்  அ வர்  சி றி ய   வே டங் களி ல்  நடி த் தார்.

 

ஒரு நடி கரா க   க லை யராச னி ன்   மு ன்னேற்ற ம்  ரஞ் சித்தி ன்   நா டக   தி ரை ப்ப டமா ன   மெ ட்ரா ஸில்   அ வரது நடிப் பின்   மூ ல ம்   வந் த து. அங்கு அவர் அ ன்புவின்   மு க்கிய  பா த்தி ரத் தை   சி த்தரி த்தா ர். வட க்கு சென்னை யின்  பின்ன ணி யில்  அ மைக் கப்ப ட்ட, கலைய ரசன்  இ ந் த  பா த்திர த்தை  ஒ ப்ப டைப் பத ற்கு  மு ன் பு   மூ ன் று   திரை சோத னைக ளை   ஆ டி ஷன்   செ ய் து   அழி த்துவி ட்டா ர்.

 

மேலும் அவர்களி ன்  தி ரை   ந ட்பு றவை க்  கா ண் பிப்ப  தற் காக ப டத் தி ன்   மு ன்ன ணி   நடிகர்  கா ர்த் தியு டன்   நெருக் கமாக  ப ணியா ற்றி னார். இந்த படம் வணிக  ரீ தியான ம ற்றும்   வி மர் சன   ரீ தி யான   பா ராட் டை ப்   பெ ற்ற து. அதே  நே ரத்தி ல்   க லை யரா சனி ன்   சி த்த ரிப் பு   ஒ ரு  மனதாக   பா ரா ட்டு க்களை ப்   பெற் ற து.

 

இது அவர து   வா ழ்நா ள்   பா த்தி ரமா க   இரு க்க   வே ண்டும்” என்று கு றிப்பி ட் டார், இளைஞன்   அ ந்த  வா ய்ப் பை   இரு கைகளாலும்   கை ப்பற் றியுள் ளார். மேலும் இந்த  டை னமி க் நடிக ருக்கு   கா ட்சி ப்படு த்த   ந ல்ல   வா ய்ப் பை   வ ழங் கிய தற்கா க   இ யக் குனர்   ரஞ் சி த்தை   நா ங்க ள்   பா ரா ட்ட   வே ண்டும்   இதேபோல் Sify.com தனது   செ யல்தி றன்.

 

சு றுசு றுப் பான து” என்றும்  அவ ரது உ ட ல்   மொ ழி   மற்றும்  உ ரை யாட ல்  வ ழங் க ல்   கி ட்ட த்த ட்ட   ஒரு  இ ணை யா ன   பா த்திரத்தில்  உ ள்ள து” என்றும்   கூறி னார். மெ ட்ரா ஸின்  வெ ற்றி யைத்   தொ டர்ந் து, த மிழ் த்   திரையு லகில்   க லை யரா சனி ன்   தொ ழில்   வா ழ்க் கை யைத்   தொட ங் கி   அவருக்கு   உ யர் ந்த   ப டங்க ளையு ம், மு க்கி ய   கதா பாத் திர ங்க ளையும்   பெ ற் றார்.

 

நடிகர்   ரஜி னிகா ந்த்  நடி த்த   க பாலி தி ரைப் பட த்தி ல்   ர ஞ்சித் அவரை   மீ ண்டு ம்   ஒரு   மு க்கி ய   து ணை   வே டத்தி ல்   நடித் தார். அவர்   மு தலி ல்  டா ர்லிங் 2 மற்றும் ராஜா மந்தி ரி  ஆ கிய   ப டங் களி ல்   மு ன்ன ணி   க தா  பா த்திரங்களில்  நடி த்தார். ஆனால்  கதா நாயகனா க   அவரது   முதல்  உ யர் மட்ட   தி ட்டம் சி.வி.கு மாரின்   த யாரி ப்பு

 

ஆதே   கங் கல்   ஆ கும். ஜனானி ஐயர் மற்றும்   ஷி வா டா   ஆகி யோ ருடன்  இணைந்து, கலைய ரசன்   ஒரு குரு ட்டு   ச மைய ல்கா ர ராக   சித் தரித் தார். அதன்பிறகு இவர் தனது ம னை வி   மற்றும்   மக னின்   புகைப டத்தை  வெளி ட்டார்…

 

Comments are closed.