சீரியல் நடிகர் டி ங்குவை ஞா பகம் இரு க்கா.? வய தான தோற் றத்தில் ஆளே அடை யாளம் தெரி யல.? இவ ங்கதா டி ங்குவின் மனை வியா.? யாருன்னு பாரு ங்க நீங்களே ஷா க் ஆ கிடுவி ங்க..!!

5,215

த ற்போ து   சி ன்னத்தி ரையில்   நடித்து   ஏ ராளமா ன   நடிகர்கள் தற்போது எங்கு   இரு க்கிறா ர்கள்.? என்ன செய்து   கொ ண்டிருக்கி றார்கள்.? என்ற   த கவ ல்கள்   தெரி யவில்லை. ஆனால் ஒரு சிலறை மட்டும்   அவ்வ ப்போது   ச மூக   வலைத் தளங் களில்   புகை ப்பட த்தை   வைத்து   க ண்டுபி டித்து  கொ ள்கிறா ர்கள். சின்ன த்திரையில்   90களில்   கல க்கிய   பி ரபல ங்கள்   நிறைய  பேர்   உள்ளா ர்கள்.

 

நடிகர் கமல் நடிப்பில்   த மிழ்  சினிமாவில் முதன்   மு றை யாக   ஜ ப்பா னில்   செ ட்ன்று எடுக்க ப்பட்ட   திரைப் படம்   தான்   ஜப் பானில்   க ல்யாண ராமன். அந்த பட முழுவதும்   கு ட்டி   பையன் ஒருவன் வருவான்.அந்த படித்தின் நன்கு நடித்து இருப்பார் தான் டிங்கு. அந்த வகையில் 90களின் மிக பிடித்த நடிகர் என்றால் அதில் ஒருவர் டிங்கு .

 

இவர் சிறு   வ யதிலிரு ந்தே   நடித்துக் கொ ண்டிரு க்கிறார்   எ ன்ப து   குறி ப்பிடத க்கது. இவர் சில   திரை ப்பட ங்களி லும்   நடி த்துள் ளார் என்பது  குறி ப்பிட த்தக்கது. நடிகர் கமல் நடித்த கல்யாணராமன் படத்தில் இவருக்கு நல்ல ஒரு தி ருப் புமு னை யாக   இருந்தது.அதன் பிறகு எந்த ஒரு படத்திலும் நடிக்கவில்லை.

 

அதற்கு மாறாக இவர் சின்னத்திரை பக்கம் சென்று விட்டார். சன் டிவியில் ஒளிபரப்பான கோலங்கள் சீரியல்களிலும் இவர் நடித்துள்ளார். அதன் பிறகு திருமதி செல்வம் சீரியல் இவர் நடித்திருப்பார். விஜய் டிவியில் ஜோடி நம்பர் 1 சீசன் 2 இல் இவர் பங்கேற்று டைட்டில் வின்னர் ஆனார்.

 

இவர் தற்போது   குடு ம்பத் துட ன் அமெரிக்கா சென்று செட்டில் ஆகிவிட்ட. அங்கு டான்ஸ்   அ காட மி   ஒன்று வைத்து நடத்திக் கொண்டிருக்கிறார். இப்படி ஒரு நிலையில் அவரது புகைப்படம் ஒன்று   ச மூக வ லைத்தளங் களில்   வை ரலா க   கொண்டு வருகிறது. அதில்   வ யதா ன   தோ ற்றத் தில்   ஆளே அடையாளம் தெரியாத அளவுக்கு மாறி இருக்கிறார் டிங்கு…

 

Comments are closed.