நடிகை மீரா கிரு ஷ்ணனின் ம கன் யார் தெரி யுமா.? சூப்பர் சிங் கரில் கல க்கும் இவர் தானா.? வை ரலா கும் புகை ப்படம் உள்ளே..!!

32

நடிகை மீரா கிருஷ்ணன் 1968ஆம் ஆண்டு அன்று பிறந்தார். இவர் ஒரு இந்திய நடிகை, இவர்  த மிழ்   மொழி தி ரைப்படங்கள் மற்றும் தொலைக்காட்சி   சீரியல்களி ல்   தோ ன்றியு ள்ளா ர். அவர் பொது   ஒளிபரப்பா ளரா ன   தூர் தர்ஷனில்   அறிவி ப்பா ள ராக   த ன து   வாழ் க்கையைத்   தொடங் கினார். பின்னர் திரைப் படங்கள் மற்றும் தொலை நோக்கிகளில் நடிப்பதற்கு முன்பு சன் டிவியின் செய்தி வாசிப்பாளராக ஆனார்.

இவர் நடிகையாக   ம ட்டும ல்லா மல்   செய்தி   வா சிப்பாளர், பாடகி போன்ற பன்முக திறமை கொண்டவர் தான் நடிகை மீரா கிருஷ்ணன் அவர்கள். இவருக்கு ஆதித்யா என்ற ஒரு   ம கனு ம்   உள்ள னர்.  நடிகர்  கமலஹா  சன் ந டிப்பில் 1982ஆம் ஆண்டு சில் மாஸ் பெஷல் என் ற   தி ரைப்   பட த்தி ல்   நடி த்திருந்தார்.

இத்திரை ப்பட த்தில் உனக்கென்ன மேலே நின்றாய் என்ற பாடல் இடம்  பெற்றிரு க்கும். இப்பாடலை எ ன்ன  சி வநா தன்  இசை அமைத்தி ருப் பார்.எஸ்.பி.பி குரலில்   வாலி வ ரி யில்   இப்பாடல் உருவானது. இப்பாடல் ரசிகர்கள்   ம த் தியி ல்   நல்ல வரவேற் ப்பை   பெ ற் று   ஹி ட்டான   ஒரு பாடல் ஆகும்.

இந்த   நி லையில்   இதன் ரீமேக்கை ஒரு இசைக் குழு வெளியிடுள்ளது. இய க்குனர்   லோ கேஷ்   க னகரா ஜ்   தனது இன்ஸ்டாகி ராம் பக்கத்தில் பதிவிட்டு   இருந் தார். இதனைத் தொடர்ந்து பலர் ஆதித்யாவிற்கு  பா ராட் டுக ளை   தெ ரிவி த்து  வ ரும் நி லை யில்

நடிகை மீரா கிருஷ்ணன் என்   ம கனை  நி னைத்து   பெருமை   கொ ள் கிறே ன்   எ ன்று   கமெண்ட் செய்து ள்ளார். இதனை   பா ர்த் த   ர சிக ர்கள்   ஆ தித்யா வின்   அம்மா தான் நடிகை மீரா  கிருஷ்ணன் என்று கூறி வரு கிறார்கள். இதோ மீராவின்   ம கன்   புகை ப்படத்தை   நீ ங்க ளும்  பாருங்க…

Comments are closed.