ப ரியேறும் பெ ருமாள் படத்தில் கதிரின் த ந்தை யாக நடித் தவரின் பரி தாப நிலை..!! ஒண்ட வீ டும் இல்ல, ஒரு வேளை உண வு கூட இல்லை..!!

24

இயக்குனர் மாரி செல்வராஜ் இயக்கத்தில் கடந்த 2018 ஆம் ஆண்டு வெளியான பரியேறும் பெருமாள் திரை ப்ப டம் மக்கள் மற்றும்  ரசிகர்கள் மத்தியில் நல்ல ஆதரவை பெற்ற தோடு பல்வேறு விருது களை யும் கு வித்த து. இந்தப்பட த்தி ல் கதிர், ஆனந்தி, யோகி பாபு போ ன்ற பல்வேறு நடிகர்கள் நடித்து இ ருந் தார் கள். அதே போ ல் ஒரு காட் சியில் வந்தாலும் ர சிக ர்கள் ம னதி ல் நீ ங்கா த இ டத் தைப் பி டித்த து போ ல ந டி கர்கள் இரு க்கி ன்றா ர்கள். அதை மிகவு ம் முக்கியமான ஒரு வர்கதிரின் தந்தையாக நடித்த தங்கராஜ் அவர்கள்.

இந்த படத்தில் கலை கூத்தாடி அவரும் இவரும் கூத்தாடிகளி ல்   பெ ண்   வே ட ம் போ ட்டு ஆ டுவார். அ தன் பிறகு   பெ ண் ணை   போன்ற தோற்றத்தில்  இருப்பார். மேலும் இந்த படத்தில்   ஒ ரு   கா ட்சி யில்   நி ர் வாண மா க நடித்த இருப்பா ர். இதனால் இந் த ப ட ம் விழாவில் அவரது காலில் விழுந் து வணங்கினார் இந்தபடத்தில் ஆனந்தியின் தந்தையாக நடித்த நடிகர் மாரிமுத்து.

நடிகர் இயக்குனர் மாரி செல்வராஜ் ஒரு கிராமத்திலிருந்து அழை த்து வந்தார். இவரை இரவில் வெள்ளரி க்காய் தோட்ட த்தில் காவ லுக் காக படுத் துக் கொண்டு இருந்த அவரை எழுப்பி ஒப் பாரி பா ட லை பா ட வை த்து பின்னர் இவர் எ ந்த ப டத் திற்கா க தே ர் வு செய் தா ர் மாரி செல் வரா ஜ்.

இப்படி ஒரு நிலை யில் நெல்லையில் வசித்து வரு ம் த ங்க ராஜ் சமீப த்தில் பெய்த கன மழை காரணமாக அவ ருடை ய வீடு முற்றிலும் சே த ம் அடை ந்து வி ட்ட து. அதன் பிறகு பரி யேறும் பெரு மாள் படத்திற்கு கொ ண்ட நடிகர் தங்க ராஜ்  நி றைய ப டவாய்ப்புகள் அமையவில் லை.

இவருக்கு 65 வ ய துக்கு மே ல் ஆகி வி ட்ட தால் தெரு க்கூ த்து க ட் ட மு டிய வில் லை. மேலும் இர ண்டு ம க ள்களை யும் படி க்க வை த்து வி ட் ட குடும் பகஷ்டம் கா ரண மாக ம னை வியுட ன் சே ர்ந் து இ ருந் தேன் எ லுமிச்சைபழம், பனங்கி ழங்கு போ ன்றவற்றை தன் னு டைய கிரா மத் தில் வி ற் று பி ழைத்து வ ந்து உ ள்ளா ர்.

ஆனால் தற்போ து அந்த வியாபாரம் தொடங் கதற்போது ஒரு வேளை  உண வுக் கு கூ ட மி கவு ம்  க ஷ்ட ப்ப  ட்டு வருகிறாராம். அவரு டைய வீ ட் டை சீ ரமை த் து த ர நெல்லை மாவட்ட ஆ ட்சியர் முன்வந்து இருப்பதாக   த கவ ல்   வெளிவந்துள்ளது.

Comments are closed.