நடிகை சகிலா இ ற ந்து விட் டதாக வெளியான செ ய்தி..!! பத றிப்போ ன ரசிகர்கள்.. அதற்கு ப திலடி கொ டுத்த ஷகிலா.? வைர லாகும் வீடியோ உள்ளே..!!

202

நடிகை ஷகீலா  ஒரு இந்திய திரைப்பட நடிகை மற்றும் மாடல் ஆவார். அவர் முக்கிய மாக   த மிழ், கன்னடம், தெலுங்கு மற்றும் மலையாள மொழி படங்களில் நடித்தார். நடிகை ஷகீலா 18 வயதில்  பிளே ர்கர்ல்ஸ்   தி ரை ப்படத்தில் ஒரு  துணை  ந டிகையாக   அறிமுகமா னா ர். அவர் சுமார் 250 படங்களில் தோன்றினார். அவற்றில் பெரும்  பாலா னவை  மென்  பொரு ளாகும்.

இது 1990 களின் பிற்பகுதியிலும் 2000 களின்  மு ற்பகு தியிலும்   ஒரு   மு க்கி ய   பா லிய ல்   அ டை யாள மாக மாறியது. நடிகை ஷகீலா இந்தியாவின் மெட்ராஸில் உள்ள கோடம் பாக்கத்தில் உள்ள ஒரு  பழ மைவா த மு ஸ்லீம்   குடு ம்பத்தில்   பிறந்தார்.அவரது தாயார் சான்பேகம் ஆந்திராவின் நெல்லூரைச் சேர்ந்தவர்,

தந்தை சான் பாஷா மெட்ராஸைச் சேர்ந்தவர். அவருக்கு மேலும் ஆறு உடன்பிறப்புகள் இருந்தன, மெட்ராஸில் உள்ள ஆறு வெவ்வேறு பள்ளிகளில் இருந்து  தனது  பள்ளிக் கல்வியைச்  செய்தாள். நாயகி யாக   வ லம்   வ ர வே ண்டும்   என்று இருந்த அவரது   வாழ் க்கை   அப்படியே மாறியது.

அவரது  வா ழ்க்கை யே   மாறி யது. அவர்மீதான   மக்களி ன்   பா ர்வை யும்    வேறு  மாதிரி  இருந்தது. ஆனால் இப்போது ஷகீலாவை குக் வித் கோமாளி   நிகழ் ச்சி   பி ரபல மாக   அம் மா வாக   பார் க்க து வங்கி யுள்ளது. குக் வித் கோமாளி தனக்கு ஒரு பெரிய   மா ற்ற த்தை   கொடுத் துள்ளது என்று அவர்   கூறியு ள்ளார்.

இப்படி அவர்   வாழ் க்கை யில்   சந்தோஷமாக போய்க்   கொ ண்டிரு க்கும்   நேர த்தில்   யாரோ ஒருவர் இவர்   இ றந் து   விட் டதா க   ஒரு   வ தந்தி யை   பர ப்பி   உள்ளார். அதனால் ஷகிலாவுக்கு பலரும் போன்   செ ய்து   வி சாரி த்து   அவர்  உ டனடி யாக நடிகை சகிலா அவர்கள் நான்   ந ல மாக   தான்   உள் ளேன்  என்று   பதி லுக்கு  வீடியோ ஒன்றை   வெளி யிட்டு ள்ளார்…

Comments are closed.