90ஸ் கிட்ஸ் மறக்க முடியாத தொகுப் பாளினி பெப்ஸி உமா என்னவா னார்.? தற்போது எப்படி இருக் கிறார் என்ன செய் கிறார் தெரி யுமா.? புகைப்படத்தை பார்த்து ஷா க் ஆகும் ரசிக ர்கள்..!!

90 கால கட்டங்களில் போன் பிரபலம் இல்லாத காலத்தில் கூட அதிக ரசிகர்களை கொண்டவர் தான் பெப்சி உமா இவர் பெயரை சொன்னால் இன்றைக்குக் கூட இளைஞர்கள் துள்ளிகுதித்து கொண்டா டுவார்கள். அந்த அளவிற்கு அவருடைய அழகும், குரலும் ரசிகர்களை  கட்டி இழுத்தது.

அது மட்டும் இல்லாமல் இவர் சினிமா  நடிகை களை   விட கொள்ளை அழகும், ரசிகர்களையும் கொண்டவர். மேலும், என்றும் மாடர்ன் உடைகளை போடாதவர்.அதோடு அவர்   அழ காக   வண் ண  வ ண்ண   புடவைகளை உடுத்தி கொண்டால் பொதும் பார்ப்பதற்கு கண்களை கவரவைக்கும்.

அதுதான் அவருடை ய கூடுதல் சிறப்பும் ஆகும். அதுமட் டும்   இல்லாமல் இன்று வரை அவர் இடத்தை யாராலும்   பூர் த்தி   செய் யவில் லை. மேலும், எந்த விஜே  கூட அவருடைய இடத்தை பிடிக்கவில்லை என்று தான் சொல்ல வேண்டும்.

அன்றைய   கால த்தில்   பெப்சி உமா நிகழ்ச்சியை பார்ப்பதற்கு   ஏரா ளமான    ரசிகர்கள் இருந்தனர். அதற்கு காரணம்   கொ ஞ்சி  கொ ஞ்சி   பேசும் உமாவின் பேச்சு தான் கிட்டத்தட்ட உமாவிற்கு ஆகவே 18 வருடங்கள்   பிர பல மாக   ஒ ளிபர ப்பா னது.

பல வருடங்களுக்கு முன்பு ஒளிபரப்பான பெப்சி உமா   நிகழ்ச் சியை   பற்றி தற்போது பேசினால் கூட அனைவருக்கும் ஞாபகம்   வந்து விடும் அந்த அளவிற்கு ரசிகர்களிடம் நீங்காத இடத்தை பிடித்துள்ளது.ஆனால் அனைத்து   வாய் ப்புகளை யும்   த விர்த் துள் ளார்.

ஷாருக்கானுடன் ஒரு படத்தில் நடி க்கவும் கூப்பிட்டு உள்ளனர் அதையும்   நிரா கரித்   துள் ளார்.  அந்தக் காலக்கட்டங்களில் குஷ்புக்கு இணையாக இவருக்கு ரசிகர்கள் இருந்தார் கள்.  அதுமட் டும் இல்லாமல்   மூ ளை   வ ளர் ச்சி   இ ல்லாத   சிறுவன் ஒருவன் உமாவின்   தீ விர  ரசிகராம்.

மேலும் அந்த   சிறு வன்   வாயில்   இருந்து வரும் ஒரே வார்த்தை உமா மட்டும்  தான். அ தோடு இதை அவருடைய அம்மா போனில் உமாவிட ம் சொல்லி இருக்கிறாராம். இதைக் கேட்டு நெகிழ்ந்து போய் உமா அவர்கள் அந்த   சிறு வனை  நே ரில்   சந் தித்து   உள்ளார்.

அப்போது அந்த   சிறுவ ன்   பே ப்பரில் உமா என்று எழுதியுள் ளார். இந்த அளவிற்கு பிரபலமா ன உமா அவர்கள் தற்போது சினிமா மற்றும் டி வியில் இருந்து விலகி ஒரு நிறுவனத்தின் இயக் குனராக பணிபுரிந்து வருகிறார். இதோ அவரின் தற்போது புகைப்படம்…