அம் பாசமு த்திரம் அம் பானி பட நடி கையை ஞா பகம் இருக்கா.? தற்போது எப் படியு ள்ளார் என்ன செய் கிறார் தெரி யுமா.? நீங் களே பாருங்க ஷா க் ஆ கிடு விங்க..!!

த மிழ்  சினிமாவில்  ஏரா ளமா ன  நடிகை நடித்து கொண்டு இரு கின்ற னர். அதில் பல நடி கைகள் தற்போது  சினிமா வை  விட்டு  வி ல கி  விட்டனர். அந்த வகையில் நடிகர் கருணாஸ் நடிப்பில் வெளியான  அம் பாசமுத் திரம்  அம்பானி என்ற பட த்தில்   க தாநாய கியாக   நடித்த நடிகை நவ்நீத் கௌர் .

இவர்   அ ம்பாசமு த்திரம்  அம் பானி   என்ற படத்தில்   பு லம்   த மிழ்   ரசிகர்களிடம்  ஓர ளவி ற்கு பிர பலமடை ந்தார். அதுவும் இப்ப டத்தில்  கருணாஸ்  உடன் இவ ர்  செய் யும்  அனைத்து சே ட்டை கள்   எல்லாம்   ர சிகர்க ளிடம்   நல்ல ஒரு  வரவே ற்பைப் பெற்றன.

அதன் பிறகு நடிகர்  கரு ணாசு க்கு  ஜோடியாக அடுத்து அடுத்து வரும் படங்கள் நடிப்பார் என்று எ திர்பா ர்த்த  நிலையில் அதன் பிறகு தமிழ் சினிமாவில் எந்த படத்திலும்   நடி க்காமல் அவரது   சொ ந்த   ஊ ரான   மகாராஷ்டிராவிற்கு சென்று விட்டார்.

தற்போது   சினிமா விலும்,  அ ரசிய லிலும்   கவ னம்   செ லுத்தி   வருகிறார். தமிழ்   ம ட்டுமி ன்றி தெலுங்கு, கன்னடம் மற்றும்   ம லையா ளம்   என அனைத்து   மொ ழிகளி லும்   நடித்து ள்ளார். தற்போது அவரது புகைப் படம்   ச முக   வலைத் தளம்  மூ லம்  வெளி யானது.

அதை பார்த்த ரசிகர்கள்   அ ம்பா சமுத் திரம்   அம்பா னி பட நடிகையா என்று கேற்கும் அள வுக்கு  அடையா ளம்  தெரி யாது அளவுக்கு மாறி விட்டார். இதோ அவரின்  புகை ப்படம்   நீங்க ளும்  பாரு ங்கள்…