நடிகை சுமித்ராவின் ம கள் யாருன்னு தெரி யுமா.? அட இவங் களும் ஒரு நடி கையா.? இத்தனை நாளா தெரியு மா போச் சே..!! யாருன்னு பாருங்க ஷா க் ஆ கிடு விங்க..!!

நடிகை சுமித்ரா ஒரு பிரபல திரைப்பட நடிகை. இவர் 1975ஆம் ஆண்டு முதல்  1986ஆம் ஆண்டு வரை   ஹீ ரோயி னாக  நடித்து வந்தவர் நடிகை சுமித்ரா. அதனை தொடர்ந்து நடிகை சுமித்ரா த மிழ், தெலுங்கு, மலையாளம், கன்னடம் என அனைத்து மொ ழிகளி லும் சுமார் 100க்கும் மேற் பட்ட  படங்களில் நடி த்துள் ளார்.

நடிகர் ரஜினி , கமல், ரஜினிகாந்த் என அனைவருடனும்   ஹீ ரோயி னாக   நடித் தார். 90களுக்கு பிறகு   வா ய்ப்பு கள்  இவருக்கு  கு றைந் து  போக, அதன் பிறகு  அ ம்மா மற்றும் அக் கா கேர க்டரி ல் நடிக்க ஆர ம்பித் தார் நடிகை சுமித்தார்.

நடிகர் கமல் மற்றும் ரஜினிக்கு   ஹீ ரோ னாக   நடி த்தது   ம ட்டுமில் லாமல்  அவர்களுக்கு   அ ம்மாவா கவும்   நடித்து ள்ளார் நடிகை சுமித்ரா. இவர் கன்னட  இ யக்குன ரான  ராஜே ந்திர பாபு வை   தி ரு ம ணம்    செய்து கொண்டார்.

இந்த   த ம்பதி க்கு   உமா சங்கரி மற்றும் நக்சத்ரா என   இர ண்டு  மக ள்க ள்  உள்ளனர்.இதில் முதல்   ம கள் உமா, சொக்க தங்கம், தென்றல் போன்ற பல தமிழ்   ப டங் களில்   நடித்து ள்ளார். மேலும் இவர்  தமிழில் பிரபல   சீ ரிய லான   சித்தி   சீரிய லின்  கன்னட   ரீ மேக் கில் நடித்தார் நடிகை உமா.

அதன் பின்னர் 2006ஆம் ஆண்டு துஷ்யத் என்பவரை   தி ரு ம ண ம்   செய்து கொண்டார்.அதன் பின்னர் இவர் படங்களில்   நடிப் பதி ல்லை. மேலும் இவரது இரண்டாவது   ம கள் நக்சத்ரா, பயோ டேக்   படி த்துள் ளார்.

ஆனால் இவருக்கு சினிமாவில் நடிக்க   மட் டுமே  ஆ சை தனது   பெற் றோர்   எ தி ர்ப் பை   மீ றி  சினிமாவில் நடித்து வருகி றார் நக்சத்ரா.மேலும் இவ மருதவேலு, ஆர்யா சூரியா ஆகிய  த மிழ்  பட ங்க ளில்   நடித்து ள்ளார் நக்சத்ரா. மேலும் ஒரு சில   மலை யாள ம்   மற்றும்  கன் னட  ப டங்களில்  நடித் துள்ளார் நடிகை நக்சத்ரா.