மை டியர் பூ த ம் சீரியல் நடித்த இந்த கு ழந் தையை ஞா பகம் இரு க்கா.? அட இவ ங்க தானா இது.? பு கைப்ப டத்தைப் பார்த்து அ திர் ச்சி யான ரசிகர்கள்..!!

பிரபல  தொ லைக் காட்சி யில்   ஒ ளிபர ப்பப் பட்ட   மை டி யர்   பூ த ம்   சீரியல் 90களின் போ ராட்டங் கள்  நிகழ் ச்சி யாக  அர ங்கேறி யது. மேலும்  பள் ளிக்கூ டத்தி ல்   மாண வர்க ள்   வகுப்பு முடித்த பிறகு   வே கமா க   வீட்டி ற்கு ஓடி வந்து பையை   தூ க்கி  எறி ந்துவி ட்டு

டிவியில் முன் அமர்ந்து பார்க்கும் சோ எ ன்றால் அது  மைடி யர்   பூ த ம்   தான்.இந்த சீரியலில் மூசா என்ற   க தாபா த்திரத் தில்   நடித்த   சி றுவ ன்  தான்   அ பிலா ஷ் மக் களுக் கு ஏதாவது

ஒரு   பி ரச் சனை  என் றால்  மூசா வா என்று   சொ ன்னா ள்   உட னே  வந்து உதவி செய்யு ம் மூசா தற் போது   இ ன்ஜினி யரிங்   படித்து   மு டித்து விட்டு  சினிமாத்   து றை யில் பணியாற்றி வருகி றார்.

தற்போது அந்த சீரியலில் நடித்தார்   கு ட்டி  கு ழந் தைகள் அனை வரும் பல   தி ரைப் படங் களில்   நடித்து   வ ருகிறா ர்கள். அந்த வகையில் நிவேதா தாமஸ், பரத்பாலா, கௌதம், ஹரிதா என   அ னைவ ரும்   சினி மாவை

ஒரு சிலர்   க தா பா த்திர த்தில்  நடித்து வரு கிறார் கள்… அந்த சீரியல்யில்  ஹரிதா என்ற   கதா பா த்திர த்தில்  நடித்த பெண் தற்போது எப்படியுள்ளார் பாருங்க…