நடிகை ரி யாசெ ன்னின் தா றுமா று க வர் ச்சி கர மான புகைப்படம்..!! ரசி த்து ரசி த்து பார்க்கும் இளசு கள்..!!

இயக் குனர் பாரதி ராஜா இயக்கத்தில் 1999ம் ஆண்டு வெளி வந்த திரை ப்படம் தாஜ்மஹால் படத்தில் பாரதி ராஜா மக ன் மனோஜ் அவர்கள் கதா நாய கனாக ந டித்திரு ந்தார் இப்பட த்தில் அவரு க்கு ஹீரோயினாக நடித்தவர் ரி யாசென் மு தல் படத் திலேயே தனது சிறந்த நடிப்பை வெளிப்படுத்தி மக்க ள் மற்றும் ரசிகர்களை கவர் ந்தார்.இத னை தொடர்ந்து அவர் குட் லக், என் மகாராசன் போ ன்ற படங்களில் தனது சிறந்த நடிப் பை வெ ளிப்படு த்தி இரு ந்தார் இருப் பினும் இதனை அடுத்து அவரு க்கு த மிழி ல் சரியான வாய்ப்புகள் கிடை க்காத தால் அவர் ஹிந்தி பக்கம் தனது திசைதிருப்பி தற்போது பிஸி யாக நடித்து வருகிறார்.தற் பொழுது அவர் ஹி ந்தி, பெங்காலி, ஒரிசா ஆகிய மொழிகளை தனது சிற ந்த நடிப்பை வெளி ப்படுத் திய தற்போது நடித்து வருகிறார் இருப்பினும் அவ்வ ப்போது தனது க-வ ர்ச் சியா ன புகைப்படங் களை வெளியி ட்டு ரசிக ர்களை க வ ர்ந்து வருகி றார்.

ஊரடங்கு உத்தரவின் காரண மாக பிரபலங்கள் பலரும் வீட் டிலேயே முடங்கி வருகின்றனர். இதனால் என்ன செ ய்வத ன்று தெரியாமல் தி ணறி வருகின்றனர்.ஆரம் பத்தில் விளையாட்டாக பொழுதை கழித்து வந்த பிரபல ங்கள் நாள் நீண்டுகொண்டே போக தற்போ து வீட்டை சுத்தம் செய் வது போன்ற விஷய ங்களில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர்.சிலர் உடற் பயிற்சி செ ய்வது, தோட்ட த்தை சுத்தம் செய்வது, புதிதாக ஏதாவது ஒன் றை புதி தாக கற்றுக் கொ ள்வது போன் றவைகளை செய்து வரு கின்றனர்.

இந் நிலையில் ஊரடங்கு கார ணமாக வீட்டில் பொ ழுதை க ழிக் கும் இவரி ன் க வ ர் ச் சி யா ன புகைப் படங்கள் இ ணைய த்தளத் தில் பர வி ரசி கர்களி டையே கவனி க்க ப்ப ட்டு வ ருகின் றது. இதோ அந்த புகை ப்படம்.