பிரபல திரைப்பட இயக்குனர் ச ற்று முன் ம ர ண ம்..!! நாடு முழு வதும் பெரும் அ திர் ச்சி யில் உள் ளனர்..!! இ ரங் கல் தெரிவி க்கும் திரைத் துறை..!! சோ கத் தில் தவி க்கும் குடும் பம்..!!

பெங் காலி   மொழி திரைப்படம்  மூ த்த   இய க்குன ரான   புத்த தேவ்   தாஸ் குப்தா   இவருக்கு 77 வயது ஆகின்றது. இவர் 12 தேசிய விருதுகளை   வெ ன்றுள் ளார்.   நாடு முழுவதும் இவருக்கு பெரு ம்பா லான   ரசிகர்கள்   பட் டாள மே   உண்டு என்பது குறிப்பிடத்தக்கது. பெங்காலி மொழி திரைப்படங்கள் இயக்குனரான புத்ததேவ் தாஸ்குப்தாவின் முதல் திரைப்படமான துரைத்வா.

1928ஆம் ஆண்டு இந்த படம்   வெ ளியா னது.  அதன் பிறகு இவர்   ஏ ரா ளமான   திரை ப்படங்களை  இயக்கி உள்ளார். மே லும் இவரை   ஹி ந்தியி லும்   இரண்டு   தி ரைப்படங் கள் இய க்கியுள் ளார் என்பது குறி ப்பிடத் தக்கது.

இவரது   ம னை வி  மற்றும் இரண்டு   ம கள்க டன்   வசித்து வருகி றார். இவருக்கு சிறிய கா ரணமாக வே   சி றுநீ ர க   கோ ளாறு   கார ணமா க  பல  ஆண் டுக ளாக   அ வதிப் பட்டு வந்தார்.  அதன் பிறகு   ம றுபடி யும்   வீ ட்டிற் கு   கூட்டி வந் தார் கள்.

இவர் இரவு   தூ ங்கிக்   கொ ண்டிரு க்கும்   போதே  தூக் கத்திலே யே   அவர்   உ யி ர்   பி ரிந் து   விட்டது என்று அவ ரது கு டும்பத் தினர்   தெ ரிவித்து ள்ளார் கள்.

இயக்குனர்   புத்த தேவ்   தாஸ் குப்தா   ம றை வு   திரையுலகில் மற்றும்  ரசி கர்க ளும் அ திர்ச் சியி ல்   ஆ ழ்த்  தி  உள்ளனர். மேலும் இவரது   இ றப்பி ற்கு   பல திரை பி ரபலங் களும் ர சிகர் களும்   இ ரங் க லை   தெரி வித்து   வரு கின் றார்கள்…