ஜெயம் ரவி பட த்தில் நடித்த இவரை ஞா பகம் இருக்கா.? நடிகர் சும னின் ம னைவி யார் தெரி யுமா.?…

சி னிமாவில்    நடிக ர்களு க்கு   எந்த அளவு   முக் கியத் துவம்   கொ டுக்கின் றார்கள்  அதே அளவுக்கு  திரை ப்பட த்தில்  வரும்   கா மெடி   நடி கர்களு க்கும்   அந்த   மு க்கியத் துவம்   கொடு க்கின்றா ர்கள். ஏனெ ன்றால்   பல   பட ங்கள்     காரண…

அடே ங்கப்பா 3 தலைமு றைக ளாக தொடர் ந்து நடித்த நடி கைகள்..!! இதில் இந்த நடி கையும் உள் ளாரா.?…

ஒரு   கால த்தி ல்  த மிழ்   சி னி மா வில்   மு ன்ன ணி   நடி கை களில்.  ஒருவராக   இரு ந்த வர்   நடிகை   ல ட்சு மி. இது வரை பல   நூறு   பட ங்கள்   நடி த்து ள்ளா ர்  நடிகை  ல ட்சுமி. இவர்  நடி ப்பில்   வெ ளியான ‘ச ம் சாரம்   அது  மி ன்சாரம்   …

7C சீ ரியலில் நடித்த இந்த பெ ண் யார் தெரி யுமா.? தற்போது விஜய் டி வியில் பி ரபல சீ ரியல்…

தற்போது   சி னிமா வை   விட டிவி   நிக ழ்ச் சிகளை   தான்   ம க்க ள்   அ திகம்   விரு ம்பி   பார் க்கின் றார்கள். அதிலும்   குறி ப்பாக   சீ ரிய ல்கள்   ரி யாலி ட்டி   ஷோ க்கள்   என்று இதற்கு   ஏ ராளமா ன   ரசிக ர்கள்   உள் ளார்கள். விஜய்   …

அஜி த்துக்கு தங் கையாக நடி த்துள்ள பா ண்டியன் ஸ் டோர்ஸ் சீ ரியல் நடிகை சுஜிதா..!! எந்த திரை ப்பட…

த மிழ்    தி ரையு லகில்   முன் னணி   நடிக ர்களில்   ஒ ருவரா கவும்   உச் ச   நட்ச த்திரமா கவும்   விளங்கி வருப ர்களில்   ஒ ருவர்  தான் நடிகர் தல அஜித் குமார்   அவ ர்கள். நடிகர் அஜித் குமார் 1 மே 1971 அன்று   ஹைத ராபாத் தில்   பிற ந்தார்.…

அஜி த்துக்கு தங் கையாக நடி த்துள்ள பாண்டியன் ஸ் டோர்ஸ் சீரியல் நடிகை சுஜிதா..!! எந்த திரை ப்பட…

த மிழ்    தி ரையு லகில்   முன் னணி   நடிக ர்களில்   ஒ ருவரா கவும்   உச் ச   நட்ச த்திரமா கவும்   விளங்கி வருப ர்களில்   ஒருவர் தான் நடிகர் தல அஜித் குமார் அவர்கள். நடிகர் அஜித் குமார் 1 மே 1971 அன்று   ஹைத ராபாத் தில்   பிற ந்தார். இவரது   …

அம் மாவின் ம டியில் அமை தியாக இருக்கும் இந்த கு ழந்தை யார் தெரி யுமா.? இ ந்திய சினி மாவை கல…

நடிகை அனுஷ்கா ஷெட்டி ஒரு   இ ந்தி ய   திரை ப்பட   நடிகை மற்றும் மாடல் ஆவார். இவர்   தெலு ங்கு   மற்றும்   த மிழ்   திரை ப்படத்   தொழி ல்களில்   மு க்கிய மாக   பணி யாற்று கிறார். இவர்   மூ ன்று   சினிஎம்ஏஏ   விரு துகள், ந ந்தி   விருது,…

90களில் கொ டிகட்டி பறந்த நடிகை மாதவி என் னவா னார் தெரி யுமா.? தற்போது என்ன செய்கி றார் எப்படி…

80 மற்றும் 90களில்   வெ ளிவந் த   த மிழ்   ப டங்க ளில்   முன்னணி  ஹீ ரோயி னாக   வலம் வந்தவர் தான் நடிகை மாதவி. இவர் நடிகை  ரஜி னி   மற்றும்   க மலுடன்   பெ ரும்பா லான   படங் களில்   நடித் தவர்   நடிகை மாதவி தற்போது என்ன   செ ய்து  கொ ண்டி…

90களில் கொ டிக ட்டி ப றந்த நடிகை சரி த்தவு க்கா இப்படி ஒரு ப ரிதாப நிலை மை.? அதி ர்ச்சிய…

நடிகை சரிதா அவர்கள்   இ ந்தி யாவின்   கு ண்டூர்   மாவட் டத்தின்   முனி ப்பள் ளியில்   அ பிலா ஷாவாக   பிற ந்தார். அவரது முதல்   தி ரு மணம்   1975 இல்   தெ லுங்கு   நடிகர்   வெங் கட்டா   சுபாயுடன் நடந்தது, அவர்கள் 1976 இல்   வி வா க ரத் து   …

பிரபல சீரியல் நடிகை அர் ச்சனாவின் க ணவர் யார் தெரி யுமா.? அட, இந்த பிரப லம் தான் க ணவரா இது…

தொ லைக்கா ட்சியில்  ஒளிபரப் பாகி  வரும்   நிகழ்ச் சியுடன்   சீ ரிய லும்   எல்லா வற்றையும்   ம க்களி டையே   நல்ல   வ ரவேற்பு  பெற்று   வருகி ன்றது. இதனால்   ஒவ் வொரு   சேனலும் போட்டி   போட் டுக்   கொண்டு தங்க ளுடைய   சே னல்க ளில்   வி த்தியா…

நடிகர் தம்பி ராமை யாவின் ம கனை பார் த்துள் ளீர்களா.? அட, இந்த நிக ழ்ச்சி யில் இருப்பது இவரது ம…

தற்போது   சி னிமா வை   விட டிவி   நிக ழ்ச் சிகளை   தான்   ம க்க ள்   அ திகம்   விரு ம்பி   பார் க்கின் றார்கள். அதிலும்   குறி ப்பாக   சீ ரிய ல்கள்   ரி யாலி ட்டி   ஷோ க்கள்   என்று இதற்கு   ஏ ராளமா ன   ரசிக ர்கள்   உள் ளார்கள். அந்த   வ…